PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

A. CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo Đại học quản lý công tác đại học, bao gồm xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác giảng dạy - học tập, kiểm tra đánh giá của các hệ đào tạo đại học

B. NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo đại học của Trường.

- Thường trực và thư ký Hội đồng Khoa học - Đào tạo của Trường

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập

- Tổ chức thực hiện Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Đại học Huế. Giúp Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý công tác đào tạo đại học và dưới đại học theo phân cấp của Đại học Huế.

Hướng dẫn các Khoa, Bộ môn trực thuộc xây dựng chương trình đào tạo, hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới trình độ đại học và dưới đại học để trình Hội đồng Khoa học - Đào tạo và Hiệu trưởng xem xét đề nghị Giám đốc Đại học Huế phê duyệt.

- Lập kế hoạch tuyển sinh hằng năm (chỉ tiêu tuyển sinh các ngành). Tham gia công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy với Đại học Huế; tổ chức tuyển sinh đại học các hệ không chính quy và dưới đại học theo phân cấp của Đại học Huế.

- Lập kế hoạch giảng dạy và học tập hàng năm cho các loại đào tạo ở bậc đại học và dưới đại học. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập ở bậc đại học và dưới đại học.

- Tổ chức điều hành công tác giảng dạy và học tập, bao gồm:

+ Tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần (hệ tín chỉ).

+ Lập thời khóa biểu, lịch kiểm tra giữa kỳ và lịch thi kết thúc học phần.

+ Phân phối phòng học cho giảng dạy - học tập và cho những nhu cầu khác.

+ Hỗ trợ các Khoa, Bộ môn trực thuộc trong việc điều động giảng dạy và thỉnh giảng của cán bộ giảng dạy; hướng dẫn lập và đề xuất duyệt kế hoạch thực tập, tham quan, dã ngoại của sinh viên.

+ Theo dõi và kiểm tra việc kết thúc năm học, lên lớp, tạm dừng học, thôi học và giao, nhận đề tài khóa luận/ đồ án tốt nghiệp của sinh viên.

+ Phối hợp tổ chức công tác tốt nghiệp (hệ Tín chỉ), thi tốt nghiệp (hệ Niên chế).

- Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ; thống kê và xác nhận giờ giảng thực tế giảng dạy của từng giảng viên hàng năm để thanh toán vượt giờ, thỉnh giảng, ...; chuẩn bị số liệu, tài liệu liên quan công tác đào tạo của các đơn vị để cung cấp cho Hội đồng thu đua- khen thưởng và Hội đồng kỷ luật của Trường.

- Quản lý và phân cấp phát các văn bằng tốt nghiệp đại học, cử nhân và chứng chỉ,... theo quy định hiện hành. - Soạn thảo quyết định Hội đồng khen thưởng - kỷ luật sinh viên và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các quyết định đó.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hoạt động liên quan công tác Lễ khai giảng năm học và Lễ tốt nghiệp cho các khóa đào tạo đại học và dưới đại học.

- Lập dự trù kinh phí và đề xuất việc sử dụng kinh phí trong công tác tuyển sinh và tốt nghiệp của Trường.

- Phục vụ các phòng nghỉ giáo viên; đóng, mở cửa phòng học, giảng đường.
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---