PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Phòng Đào tạo Đại học tiền thân là Phòng Đào tạo Đại học - Công tác Sinh viên. Phòng được thành lập vào tháng 6 năm 2014 trên cơ sở tách từ ra từ Phòng Đào tạo Đại học - Công tác Sinh viênHiện nay, Phòng có 16 cán bộ trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 09 chuyên viên và 04 cán bộ phục vụ phòng giáo viên.

Phòng Đào tạo Đại học quản lý công tác đại học, bao gồm xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác giảng dạy - học tập, kiểm tra đánh giá của các hệ đào tạo đại học. Phòng có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo đại học nhằm đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trong cả nước.


Địa chỉ Phòng Đào tạo Đại học

Tầng 1, Nhà E, Trường Đại học Khoa học,

77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: +84 54 3823952, +84 54 3846490
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---