Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Tuyển sinh Hệ chính quy

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2021. Nội dung đề án tuyển sinh, vui lòng xem tại tập tin đính kèm sau:

DEANTUYENSINH2021