Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Quy định, quy chế

A. QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

1. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tải tập tin

2. THÔNG TƯ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Tải tập tin

3. VĂN BẢN HỢP NHẤT “Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT”

Tải tập tin

4. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải tập tin

B. QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CỦA ĐẠI HỌC HUẾ


1. Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ trong các chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng tại Đại học Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định 1206/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Đại học Huế).

Tải tập tin

2. Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại các đơn vị đào tạo Đại học Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định 666/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế).

Tải tập tin

3. Điều chỉnh quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của ngoại ngữ không chuyên

(Ban hành kèm theo Quyết định 178/QĐ-ĐHNN ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế).

Tải tập tin

4. Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định 666/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế).

Tải tập tin


C. QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC


1. Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học).

Tải tập tin


2. Quy định nguyên tắc chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo chính quy liên thông từ cao đẳng lên đại học tại Trường Đại học Khoa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHKH ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học).

Tải tập tin

3. Quy định nguyên tắc xét bảo lưu kết quả học tập trong đào tạo đại học bằng thứ hai, hệ không chính quy của Trường Đại học Khoa học 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-ĐHKH ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

Tải tập tin

4. Quy định nguyên tắc xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong đào tạo đại học hệ không chính quy, loại hình liên thông từ cao đẳng lên đại học của Trường Đại học Khoa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 404/QĐ-ĐHKH ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học).

Tải tập tin

5. Quy định đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-ĐHKH ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học).

Tải tập tin

6. Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học).

Tải tập tin

7. Quy chế tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Khoa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-ĐHKH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học).

Tải tập tin

 8. Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học).

Tải tập tin

9. Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong đào tạo đại học, loại hình liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học bằng thứ hai của Trường Đại học Khoa học

Tải tập tin


D. HƯỚNG DẪN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Quy trình thực hiện một số công việc chính liên quan đến đào tạo đại học

(Ban hành kèm theo Công văn số /ĐTĐH ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Trưởng phòng Đào tạo Đại học).

Tải tập tin

2. Hướng dẫn nhập điểm quá trình học tập

(Ban hành kèm theo Công văn số /ĐTĐH ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Trưởng phòng Đào tạo Đại học).

Tải tập tin