Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị