Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Các ngành đào tạo

1. ĐẠI HỌC

STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra Ghi chú 
1 7229001 Triết học 122 Xem chi tiết Miễn 100%    học phí
2 7310205 Quản lý nhà nước 122 Xem chi tiết  

 

2. SAU ĐẠI HỌC (THẠC SĨ)

STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra Ghi chú 
1 8229001 Triết học 60 Đang cập nhật