Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CHI ỦY

GVC.TS. Nguyễn Thế Phúc

Bí thư chi bộ

 

GVC.TS. Trần Thị Hồng Minh

Phó bí thư chi bộ

 

GVC.TS. Nguyễn Việt Phương

Chi ủy viên

 

GVC.ThS. Nguyễn Thị Thắng

Chi ủy viên

 

GVC.ThS. Hà Lê Dũng

Chi ủy viên

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

GVC.TS. Nguyễn Thế Phúc

Trưởng khoa

 

                                             

 

 

 

GVC.TS. Trần Thị Hồng Minh

Phó trưởng khoa

 

GVC.TS. Nguyễn Việt Phương

Phó trưởng khoa

 

 

BCH CÔNG ĐOÀN KHOA

GVC.ThS. Hà Lê Dũng

Chủ tịch Công đoàn

 

GVC.ThS. Nguyễn Thị Phương

Phó chủ tịch công đoàn

 

GV.TS. Hoàng Trần Như Ngọc

Ủy viên BCH

BCH LIÊN CHI ĐOÀN

GV.TS. Hoàng Trần Như Ngọc

Bí thư Liên chi đoàn

GV.ThS. Lâm Thái Bảo Ngân

Phó bí thư Liên chi đoàn

CHI ĐOÀN CÁN BỘ

CV.ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân

Bí thư Chi đoàn cán bộ

TRỢ LÝ

GV.ThS. Lâm Thái Bảo Ngân

Trợ lý tổ chức và Nghiên cứu khoa học

GVC.ThS. Nguyễn Thị Phương

Trợ lý Đào tạo đại học

 

GV.TS. Hoàng Trần Như Ngọc

Trợ lý Đào tạo Sau đại học

GVC.ThS. Hà Lê Dũng

Trợ lý Công tác sinh viên và Đảm bảo chất lượng giáo dục

BỘ MÔN TRIẾT HỌC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

GVC.TS. Nguyễn Thế Phúc

Trưởng bộ môn

 

GVC.TS. Thái Thị Khương

Phó trưởng bộ môn

GVC.ThS. Hà Lê Dũng

Phó trưởng bộ môn

 

BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC VÀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

GVC.ThS. Nguyễn Thị Thắng

Trưởng bộ môn

 

GVC.ThS. Lê Bình Phương Luân

Phó trưởng bộ môn

BỘ MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

GVC.TS. Trần Thị Hồng Minh

Trưởng bộ môn

GVC.ThS. Nguyễn Thị Hiền

Phó trưởng bộ môn

 

 

 

 

GVC.ThS. Đào Thế Đồng

Phó trưởng bộ môn

CHUYÊN VIÊN VĂN THƯ

CV.ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân