THÔNG BÁO

Từ ngày 15/6/2019, Trường ĐHKH sẽ sử dụng tên miền chính thức là HUSC.HUEUNI.EDU.VN,
và tên miền HUSC.EDU.VN này sẽ chạy ở chế độ lưu trữ, không được cập nhật thông tin nữa.

Nhấn vào đây >>> HUSC.HUEUNI.EDU.VN <<< để chuyển sang website mới.


Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai

Chương trình Khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá nội bộ cấp ĐH Huế tại Trường Đại học Khoa học

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công tác Kiểm định chất lượng, Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế sẽ thực hiện khảo sát chính thức tại Trường Đại học Khoa học từ ngày 10 - 11/11/2016. Vì vậy, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên chương trình làm việc cụ thể của Đoàn đánh giá nội bộ (kèm danh sách các đối tượng tham gia gặp gỡ Đoàn). Đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện đúng lịch trình.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

(Từ ngày 10 đến ngày 11/11/2016) 

Danh sách các đối tượng tham gia gặp gỡ Đoàn đánh giá nội bộ cấp ĐH Huế 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần 

Địa điểm

Chủ trì

Thứ Năm, ngày 10/11/2016

8:00-

9:00

Khai mạc đánh giá nội bộ cấp ĐHH đối với Trường ĐHKH – ĐHH

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Công bố QĐ thành lập Đoàn ĐGNB cấp ĐHH

- Phát biểu khai mạc

- Phát biểu của lãnh đạo trường ĐHKH; Trình bày tổng quan về Nhà trường

- Kết thúc và chụp ảnh lưu niệm

- Đại diện Ban Giám đốc ĐHH

- Đại diện Ban chỉ đạo ĐGNB ĐHH

- Đoàn đánh giá nội bộ cấp ĐHH

- Trung tâm ĐBCLGD ĐHH

- Đảng ủy, Ban giám hiệu

- Hội đồng tự đánh giá Trường ĐHKH

- Đại diện Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB

- Đại diện GV các Khoa (theo Thông báo của HT)

- Đại diện SV Nhà trường (Theo TB của HT)

- Quan sát viên

Phòng

Hội thảo H2

Trưởng Đoàn ĐGNB ĐHH và Hiệu trưởng

Trường ĐHKH

9:00-

10:30

Nghiên cứu những tài liệu do Trường cung cấp, các thông tin và minh chứng; xem xét những vấn đề cần lưu ý; yêu cầu bổ sung tài liệu (nếu cần).

- Đoàn ĐGNB ĐHH

- Cán bộ đầu mối Trường ĐHKH

Phòng

Hội thảo H2

Đoàn ĐGNB ĐHH

 10:30-11:30

- Thăm, trao đổi, quan sát tại các khoa, phòng liên quan.

- Thăm và quan sát thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

- Quan sát các hoạt động  giảng dạy và học tập trên lớp.

- Đoàn ĐGNB ĐHH

 

Đoàn ĐGNB ĐHH

 11:30-13:30

Nghỉ trưa

 

 

 

 13:30-14:15

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn với nhóm Lãnh đạo Trường.

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 1)

- Nhóm Lãnh đạo Trường ĐHKH

Phòng

K2.01

Đoàn ĐGNB ĐHH

 

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn với nhóm cán bộ quản lí chuyên môn

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 2 )

- Nhóm CB quản lý chuyên môn

Phòng

K2.02

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn với nhóm Nhà tuyển dụng

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 3)

- Nhóm Nhà tuyển dụng

Phòng

K2.03

  14:20-     
  15:05

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn với nhóm Cựu sinh viên chính quy

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 1)

- Nhóm Cựu sinh viên chính quy

 

Phòng

K2.01

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn nhóm Giảng viên

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 2)

- Nhóm Giảng viên

 

Phòng

K2.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn ĐGNB ĐHH

 

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn nhóm Cán bộ quản lý hành chính 

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 3)

- Nhóm CB quản lý hành chính

Phòng

K2.03

  15:10-
  15:55

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn với nhóm Cựu học viên cao học và Cựu Nghiên cứu sinh

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 1)

- Nhóm Cựu học viên cao học và Cựu Nghiên cứu sinh

Phòng

K2.01

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn nhóm Học viên cao học và Nghiên cứu sinh

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 2)

- Nhóm Học viên cao học và Nghiên cứu sinh

 

Phòng

K2.02

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn với nhóm Cựu  sinh viên hệ VLVH

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 3)

- Nhóm Cựu  sinh viên hệ VLVH

Phòng

K2.03

  16:00-
  17:00

Đoàn ĐGNB hội ý chuyên môn

- Đoàn ĐGNB ĐHH

Phòng

Hội thảo H2

Thứ Sáu, ngày 11/11/2016

7:30-8:15

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn nhóm Sinh viên hệ chính quy

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 1)

- Nhóm Sinh viên hệ chính quy

Phòng

K2.01

Đoàn ĐGNB ĐHH

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn nhóm cán bộ Đảng - Đoàn thể và nhân viên hỗ trợ

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 2)

- Nhóm cán bộ Đảng - Đoàn thể và nhân viên hỗ trợ

 

Phòng

K2.02

Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn nhóm kỹ thuật viên/nghiên cứu viên

- Đoàn ĐGNB ĐHH (Nhóm 3)

- Nhóm kỹ thuật viên/nghiên cứu viên

Phòng

K2.03

8:20-11:30

- Nghiên cứu tài liệu, xem xét thông tin và minh chứng, yêu cầu bổ sung tài liệu (nếu cần);

- Thảo luận trong đoàn về những vấn đề phát hiện mới và những kiến nghị của đoàn ĐGNB với Trường.

- Đoàn ĐGNB ĐHH

 

Phòng

Hội thảo H2

 11:30-13:30

Nghỉ trưa

 

 

 

 13:30-15:00

Hoàn thành báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức và kiến nghị với Trường.

- Đoàn ĐGNB ĐHH

Phòng

Hội thảo H2

Đoàn ĐGNB ĐHH

 15:00-17:00

Bế mạc đánh giá nội bộ cấp ĐHH đối với Trường ĐHKH - ĐHH

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Đoàn ĐGNB trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

- Phát biểu của lãnh đạo

trường ĐHKH

- Phát biểu của đại diện Ban Chỉ đạo

- Ký biên bản hoàn thành đợt đánh giá nội bộ cấp ĐHH chất lượng cơ sở đào tạo

- Kết thúc và chụp ảnh lưu niệm

- Đại diện Ban Giám đốc ĐHH

- Đại diện Ban chỉ đạo ĐGNB ĐHH

- Đoàn đánh giá nội bộ cấp ĐHH

- TT ĐBCLGD ĐHH

- Đảng ủy, Ban giám hiệu

- Hội đồng tự đánh giá Trường ĐHKH theo QĐ

- Đại diện Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB

- Đại diện GV các Khoa (theo Thông báo của HT)

- Đại diện SV Nhà trường (Theo TB của HT)

- Quan sát viên

Phòng

Hội thảo H2

Trưởng Đoàn ĐGNB ĐHH, Hiệu trưởng

Trường ĐHKH và Giám đốc TT ĐBCLGDĐHH

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

TẠI TRƯỜNG ĐAỊ HỌC KHOA HỌC

(Từ ngày 10 đến ngày 11/11/2016)

 

Thời

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

 

gian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 10/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện Ban Giám đốc ĐHH

 

 

 

 

Khai mạc đánh giá nội bộ cấp

- Đại diện Ban chỉ đạo ĐGNB

 

 

 

 

ĐHH đối với Trường ĐHKH –

ĐHH

 

 

 

 

ĐHH

- Đoàn đánh giá nội bộ cấp ĐHH

 

Trưởng

 

 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu

- Trung tâm ĐBCLGD ĐHH

 Hoàng Kỳ Sơn  08-11-2016 In

Các tin đã đưa:

Đăng nhập
Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seoDịch vụ thiết kế websiteCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---