Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tân         Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/ 04/ 1964 

Dân tộc: Kinh                                Tôn giáo: Không

Quê quán: Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình

Chỗ ở hiện nay: phòng 301, nhà B, Chung cư Xuân Diệu, P. Trường An, TP. Huế

Đơn vị công tác: Trưởng Phòng Đào tạo - CTSV,  Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Chức vụ hiện tại: Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo - CTSV,  Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Chức danh, học vị: Giảng viên chính (2006), tiến sỹ (2005)                       

Thời gian công tác tại trường: từ 1987 đến nay

Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy: Triết học, Lịch sử triết học, Lôgic học, Chính trị học

Trình độ ngoại ngữ: tiếng Nga: C ; tiếng Anh: B

Trình độ tin học: B

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

* Đại học (cử nhân)

+ Chuyên ngành đào tạo: Triết học

+ Cơ sở đào tạo: Đại học Tổng hợp Hà Nội

 + Thời gian đào tạo:  1982-1987

 + Năm tốt nghiệp: 1987

* Sau đại học (tiến sỹ):

+ Chuyên ngành đào tạo: Triết học

+ Cơ sở đào tạo: Trường Đại học ĐHKHXH & NV - Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Thời gian đào tạo:  6 năm

 + Năm tốt nghiệp: 2005

+ Năm cấp bằng tiến sỹ: 2006

 + Đề tài luận án: Lôgic vận động của khái niệm trong tư duy lý luận

   Tóm tắt nội dung luận án: Làm rõ sự hình thành, bản chất hoạt động cùng các đặc trưng của tư duy và khái niệm, phân biệt các cấp độ tồn tại, phát triển cơ bản của tư duy và khái niệm, bàn luận chung về sự vận động và lôgic của khái niệm. Phân tích các quy luật lôgic biện chứng cơ bản, chi phối sự vận động của khái niệm trong tư duy lý luận; các chiều hướng cơ bản, có tính quy luật của sự vận động khái niệm trong tư duy lý luận.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

                         Chức vụ và đơn vị công tác

Từ 11/1987 đến 11/1989

Tập sự giảng dạy Triết học tại Bộ môn Mác - Lênin, Trường ĐHTH Huế.

Từ 11/1989 đến 04/1995

Cán bộ giảng dạy Triết học tại Bộ môn Mác – Lênin, Trường ĐHTH Huế.

Từ 05/1995 đến Nay

Cán bộ giảng dạy Triết học tại Khoa Mác - Lênin (từ 01/2008 đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị) Trường ĐHKH, Đại học Huế; từ 03/2001 đến 3/2010 là Trưởng Bộ môn Triết học; từ 03/2010 đến nay Phó trưởng khoa Lý luận chính trị.

IV. CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY:

* Bậc đại học: 

- Triết học Mác – Lênin; Đối tượng: sinh viên không chuyên triết học của các Trường thuộc Đaị học Huế.

- Lịch sử triết học; Đối tượng: sinh viên Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.

- Lịch sử triết học Mác – Lênin; Đối tượng: sinh viên ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

- Triết học Ấn Độ cổ trung đại; Đối tượng: sinh viên ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Triết học Trung Hoa cổ trung đại; Đối tượng: sinh viên ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Lôgíc học đại cương; Đối tượng: sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Lôgíc biện chứng; Đối tượng: sinh viên ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Triết học cổ điển Đức; Đối tượng: sinh viên ngành Triết học của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Đối tượng: sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Phương pháp luận nghiên cứu lịch sử triết học; Đối tượng: sinh viên ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Lịch sử phép biện chứng mácxít; Đối tượng: sinh viên ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Chuyên đề cách mạng khoa học - kỹ thuật và lực lượng sản xuất hiện đại; Đối tượng: sinh viên ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Chuyên đề Lý luận nhận thức và các phương pháp nhận thức khoa học; Đối tượng: sinh viên ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

* Bậc cao học: 

- Triết học; Đối tượng: học viên cao học không chuyên Triết học của các Trường thuộc Đại học Huế.

- Lôgíc học; Đối tượng: học viên cao học ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Chuyên đề Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Đối tượng: học viên cao học ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Chuyên đề Chủ nghĩa duy vật lịch sử; Đối tượng: học viên cao học ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Lịch sử triết học Ấn Độ cổ - trung đại; Đối tượng: học viên cao học ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

- Lịch sử triết học Trung Quốc cổ - trung đại”; Đối tượng: học viên cao học ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

V. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

* Đã chủ trì các đề tài khoa học sau:

1. “Quyền lực chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Cấp Cơ sở; Bắt đầu: 1/1998, Hoàn thành: 12/1998; Đánh giá của Hội đồng nghiệm thu: tốt.

2. “Tương quan giữa quá trình dân tộc và quá trình chính trị ở Việt Nam, nhìn từ góc độ triết học”; Cấp Bộ; Bắt đầu: 11/2001, Hoàn thành: 12/2004; Đánh giá của Hội đồng nghiệm thu: khá.

3. "Cách mạng khoa học kỹ thuật và lực lượng sản xuất hiện đại"; Cấp Cơ sở; Bắt đầu: 1/2007, Hoàn thành: 12/2007; Đánh giá của Hội đồng nghiệm thu: tốt.

4. Đang chủ trì Đề tài NCKH cấp Bộ (2010-2011): Vấn đề sở hữu đất đai ở Việt Nam hiện nay

* Các bài báo khoa học đã được công bố:

1. "Tìm hiểu cơ sở của lôgíc biện chứng", Thông tin Khoa học, Đại học Khoa học Huế, số 10, năm 1996.

2. "Bàn về quyền lực chính trị", Tạp chí Khoa học chính trị, số 3, năm 1997.

3. "Một số ý kiến về khái niệm vật chất theo quan niệm của Lênin", Thông tin Khoa học, Đại học Khoa học Huế, số 11, năm 1999.

4. "Bản chất của tư duy", Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 3 năm 2000.

5. "Sự khác nhau giữa các cấp độ của khái niệm", Tạp chí Triết học, số 6 (118), năm 2000.

6. "Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị" (Viết chung với PGS Bùi Thanh Quất), Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học của Khoa Triết học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2000.

7. "Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân (viết chung với PGS Bùi Thanh Quất), Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, năm 2000.

8. "Bản chất của khái niệm", Thông tin Khoa học, Đại học Khoa học Huế, số 12, năm 2001.

9. "Sự hình thành tư duy và một số đặc trưng của nó", Tạp chí Triết học, số 2 (153), năm 2004.

10. "Những chứng minh của Mác về chủ nghĩa xã hội và một số suy nghĩ về tính hiện thực của chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay", Kỷ yếu Khoa học, Hội nghị Khoa học Khoa Mác – Lênin & Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế, năm 2005.

11. Bài “Quyền dân tộc tự quyết và một cuộc vận động của tư tưởng Hồ Chí Minh” (viết chung với Ths. Đinh Thị Phòng) in trong sách Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2010

VI. GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Biên soạn "Tài liệu học tập môn lôgíc biện chứng" cho ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm Huế, 1998.

2. Biên soạn phần Triết học thuộc tài liệu “Hướng dẫn học các môn thi tốt nghiệp cử nhân ngành Giáo dục chính trị” của Trung tâm Đào tạo Từ xa, Đại học Huế, Nxb Đà Nẵng, 2005.

3. Sách chuyên khảo "Lôgíc vận động của khái niệm trong tư duy lý luận",  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

 

Nguồn: GVC.TS. Nguyễn Thanh Tân

Đang trực tuyến
  • Khách: 4
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---