Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên:  Trần Ngọc Ánh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/01/1958
Nơi sinh:  Phong Châu
Quê quán  Phong Châu
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: Việt Nam
Đơn vị công tác:  Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị:  Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Triết học; Tại: VN
Dạy CN:  Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lĩnh vực NC:   Triết học, Lịch sử triết học, Chính trị học, Đạo đức học, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ngoại ngữ:  Nga, Trung
Địa chỉ liên hệ:  Tổ 72, Bình An II, Hoà Cường, Đà Nẵng
Điện thoại:  0511.3950359; Mobile: 0905164874
Email:  tranngocanhdhdn@yahoo.com.vn

* Quá trình giảng dạy và công tác

1985 - 1995 Cán bộ giảng dạy cơ sở đại học ngoại Đà Nẵng
1995 - 1998 Cán bộ giảng dạy tại Trường đại Đại cương - ĐH ĐN
1998 - 2011 Cán bộ giảng dạy tại Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

* Các công trình khoa học

[1] Đề tài cấp Bộ: B2001-14-06. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và một số vấn đề đặt ra trong công cuộc đổi mới và xây dựng Đảng hiện nay, Đề tài cấp Bộ, 2002. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Ánh. Mã số: B2001-14-06. Năm: 2002.

 Các bài báo, báo cáo khoa học

[1] Bài báo: Khổng Tử và Hồ Chí Minh: Những tương đồng và khác biệt trong tư tưởng đạo đức . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí triết học. Số: 4. Trang: 41-44. Năm 2009. (26/03/2011)
[2] Bài báo: Ngoại giao Tây Sơn – Những tư tưởng đặc sắc và bài học lịch sử . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 97-103. Năm 2009. (26/03/2011)
[3] Bài báo: Chia sẻ lợi ích – Nền tảng của liên kết kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên,Tạp chí Khoa học & Công nghệ (ĐHĐN) số 3(32) – 2009, tr 127 – 132. . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 127-132. Năm 2009. (26/03/2011)
[4] Bài báo: Bản chất khoa học và cách mạng – cội nguồn sức sống của triết học Mác, chủ nghĩa Mác . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí triết học. Số: 8. Trang: 23-27. Năm 2008. (26/03/2011)
[5] Bài báo: Tư tưởng ngoại giao đặc sắc của vương triều Tây Sơn qua Bang giao hảo thoại của Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Huế xưa & nay. Số: 90. Trang: 34-37. Năm 2008. (26/03/2011)
[6] Bài báo: “Bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin”- Tạp chí KH & CN ĐHĐN số 3(26), 2008 tr129-133 . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 129-133. Năm 2008. (26/03/2011)
[7] Bài báo: “Đức là gốc” - Quan điểm cơ bản, nhất quán và đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí sinh hoạt Lý luận. Số: 6. Trang: 3-5. Năm 2007. (26/03/2011)
[8] Bài báo: Về quan điểm “đức là gốc” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Năm 2007. (26/03/2011)
[9] Bài báo: Nhận thức luận của Ngô Thì Nhậm - Bước tiến của tư tưởng triết học Việt Nam thế kỷ XVIII . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí triết học. Số: 5. Trang: 58-62. Năm 2007. (26/03/2011)
[10] Bài báo: Quan niệm Thời mệnh trong tư tưởng Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 13. Trang: 81-84. Năm 2006. (26/03/2011)
[11] Bài báo: Tư tưởng và tấm gương trung nghĩa của Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Hues xưa & nay. Số: 72. Trang: 32-36. Năm 2005. (26/03/2011)
[12] Bài báo: Vai trò con người đối với lịch sử xã hội trong tư tưởng Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 8. Trang: 26-29. Năm 2005. (26/03/2011)
[13] Bài báo: . Bàn thêm tư tưởng về Nhân của Khổng Tử qua Luận Ngữ . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 9. Trang: 32-35. Năm 2004. (26/03/2011)
[14] Bài báo: Hai nhân tố cơ bản quyết định xu hướng vận động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nguồn lực và chính sách phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Kỷ yếu hội thảo. Số: 3. Trang: 90-94. Năm 2004. (26/03/2011)
[15] Bài báo: . Sự tương đồng và khác biệt trong tư tưởng giáo dục của Ngô Thì Nhậm và La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 2. Trang: 33-37. Năm 2004. (26/03/2011)
[16] Bài báo: Tư tưởng giáo dục Ngô Thì Nhậm,Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 11 năm 2004 . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Kỷ yếu hội thảo. Số: T 11. Năm 2004. (26/03/2011)
[17] Bài báo: Phát huy lợi thế so sánh - Định hướng phát triển quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc. Số: 10. Trang: 6-9. Năm 2003. (26/03/2011)
[18] Bài báo: Ngô Thì Nhậm – Tấm gương sáng về đạo làm người trong thời kỳ biến loạn lịch sử, Tạp chí Triết học 5-2003, tr 32-35 . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí triết học. Số: 5. Trang: 32-35. Năm 2003. (26/03/2011)
[19] Bài báo: Quan niệm của Lê Quý Đôn về tư cách người cầm quyền qua “Kinh Thư diễn nghĩa”, Tạp chí Khoa học Xã hội số 6/2002, tr 39-42. . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 6. Trang: 39-42. Năm 2002. (26/03/2011)
[20] Bài báo: Tìm hiểu tư tưởng “Đức trị và “Pháp trị của Lê Quý Đôn qua “Kinh Thư diễn nghĩa” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 118-121. Năm 2002. (26/03/2011)
[21] Bài báo: Về một phương diện tiếp cận kinh tế tri thức. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 61-63. Năm 2001. (26/03/2011)
[22] Bài báo: Góp phần tìm hiểu mệnh đề “Dân là gốc nước trong Kinh Thư. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Triết học. Số: 1. Trang: 37-40. Năm 1997.

* Sách và giáo trình

  [1] Tài liệu hướng dẫn học tập Triết học Mác-Lê nin, Trung tâm Đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng, 2000 (chủ biên). Chủ biên: Trần Ngọc Ánh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2000.

 

Nguồn: Trang Thông tin Khoa học cá nhân - Đại học Đà Nẵng

Đang trực tuyến
  • Khách: 5
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---