Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN MẠNH           Giới tính: Nam

Sinh ngày: 03/12/1956

Quê quán: Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Dân tộc: Kinh.                                      Quốc tịch: Việt Nam

Học hàm, học vị: GVC, PGS. TS

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Các chức vụ khác:

            Thâm niên công tác: Từ năm 1979 đến nay.

Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử

            Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

      - Cơ quan: 054 3823 833

         - Nhà riêng:

         - Di động: 0905 108 000

Địa chỉ Email:

Bằng cấp chuyên môn đầu tiên:

      - Tên chuyên ngành: Dân tộc học

- Năm tốt nghiệp: 1978

            Bằng cấp chuyên môn cao hơn:

      - Tên chuyên ngành:

      - Nơi đào tạo:

            Khả năng và lĩnh vực giảng dạy:

Khả năng và lĩnh vực nghiên cứu:

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Trình độ tin học: Tin học văn phòng

Các công trình nghiên cứu và ấn phẩm khoa học của cá nhân:

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì/ tham gia 

 

Stt

Tên đề tài

Cấp quản lý

Vị trí tham gia trong đề tài

Thời gian

thực hiện

1

Đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi

Cấp tỉnh

Chủ trì

1996

2

Người Chứt ở Việt Nam,

Quỹ Toyota Nhật Bản

Chủ trì

1996

3

Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam

Hợp tác với trường Toulouse, Pháp

Chủ trì

1995-1996

4

 Các dân tộc thiểu số với việc quản lý tài nguyên thiên nhiên ở vùng núi Trị Thiên Huế

Cấp Bộ

Chủ trì

1997-1998

5

Tình hình tôn giáo ở miền Trung Việt Nam

Viện nghiên cứu tôn giáo

Chủ trì

1998

6

Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định

Cấp tỉnh

Tham gia

1998-1999

7

Địa chí văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế

Cấp tỉnh

Tham gia

2000

8

Lễ hội người Việt ở Quảng Bình

Cấp tỉnh

Chủ trì

2001

9

Văn hóa làng Quảng Ngãi

Quỹ Toyota Nhật Bản

Chủ trì

1999

10

Luật tục đồng bào các dân tộc thiểu số Tàôi, Cơtu, Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Quỹ Ford tại Việt Nam

Chủ trì

2000-2001

11

Lễ hội dân gian Quảng Bình

Cấp tỉnh

Chủ trì

2003

12

Văn hóa truyền thống các dân tộc Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và giải pháp bảo tồn phát huy giá trị

Cấp tỉnh

Chủ trì

2009

13

Biến đổi nhóm DTTS Tà Ôi, Cơtu, Bru Vân Kiều Bắc Trung Bộ

    Cấp bộ

Chủ trì

2011

 

2. Các sách đã xuất bản 

 

Stt

Tên sách

Vị trí

Thông tin xuất bản

1

Các dân tộc ít người ở Bình Trị Thiên

Viết chung

NXB Thừa Thiên Huế, 1984

2

Dân tộc học đại cương

Giáo trình

Trung tâm đào tạo từ xa ĐH Huế xuất bản, 1994

3

Người Chứt ở Việt Nam 

Tác giả

NXB Thừa Thiên Huế, 1995

4

Đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi

Viết chung

Sở VHTT Quảng Ngãi xuất bản 1996

5

Lịch sử tộc người và đặc trưng văn hóa Đông Nam Á

Giáo trình

Trung tâm đào tạo từ xa ĐH Huế xuất bản, 1998

6

Văn hóa làng và làng văn hóa Quảng Ngãi

Tác giả

NXB Thừa Thiên Huế 1999

7

Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định

 Viết chung

NXB Thừa Thiên Huế 2000

8

Luật tục đồng bào các dân tộc thiểu số Tàôi, Cơtu, Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 

Chủ biên

NXB Thừa Thiên Huế 2001

9

Lý luận và lịch sử tôn giáo

Tác giả

NXB Đại học Huế 2002

10

Lịch sử tộc người và đặc trưng văn hóa Đông Nam Á

Tác giả

NXB Đà Nẵng 2006

11

Lễ hội người Việt ở Quảng Bình

Đồng tác giả

NXB Văn hóa Dân tộc 2010

 

3. Các bài viết đăng trên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học 

 

Stt

Tên bài viết

Tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo

    Thời gian

     công bố

1

Bước đầu tìm hiểu phong tục ma chay của người Gia Rai (Gia Lai - Kon Tum)

 

Sưu tập Dân tộc học  

1979

2

Người Hrê ở Nghĩa Bình

TTKH lần thứ 3 ĐH TH Huế 

1980

3

Vài suy nghĩ về cộng đồng tiền Việt- Mường ở Bình Trị Thiên

Tạp chí Dân tộc học

Số 3/1982

4

Chế độ Hpọong ở người Hrê

TTKH trường Đại học Khoa học Huế

Số 5/1983

5

Tìm hiểu những tín ngưỡng dân gian ở vùng người Chứt

TTDT

Số 3/1984

6

Miền quê đổi mới

TTDT

Số 5/1984

7

Vài suy nghĩ về cộng đồng tiền Việt- Mường ở Bình Trị Thiên (trong mối quan hệ xã hội)

 Kỷ yếu hội thảo Khoa học lần thứ 7 trường ĐHTH Huế

1985

8

Về việc sử dụng thuật ngữ tục ngữ (Ethenos) ở nước ta hiện nay (qua ý kiến của các học giả Xô Viết)

 Kỷ yếu hội thảo Khoa học lần thứ 7 trường ĐHTH Huế

1985

9

Nghiên cứu cư dân Bình Trị Thiên trong “Những vấn đề cấp bách của lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới”

Nxb trường ĐHTH Kadan (bản Tiếng Nga)

1991

10

Mối quan hệ về văn hóa của các tộc người Đông Nam Á

TTKH trường ĐHKH Huế

Số 3/1993

11

Ma thuật làm hại “Ma Lai-Cầm đồ” ở các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Dân tộc học

Số 2/1994

12

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc

KYHT Tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb Thừa Thiên Huế

 1994

13

Đời sống kinh tế các DTTS tỉnh Quảng Ngãi (thực trạng và vấn đề đặt ra)

TTKH trường ĐH KH Huế

Tháng 9/1994

14

Cơ cấu kinh tế các DTTS tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Dân tộc học

Số 1/1995

15

Lễ hội các DTTS tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Dân tộc và thời đại

Số 2/1995

16

Đền Trường Bà ở Trà Bồng

Tạp chí Cẩm Thành

Quảng Ngãi

Số 6/1995

17

Bước đầu tìm hiểu văn nghệ dân gian người Chứt ở Quảng Bình

Tạp chí Nhật Lệ 

Quảng Bình

Số 5/1996

18

Văn hóa làng bản Thừa Thiên Huế. Trong “690 năm Thuận Hóa – Thừa Thiên Huế (1306 – 1996)

 

TTH 1996

19

Những vấn đề về dân số của người Chứt ở Quảng Bình

Tạp chí Dân tộc học

Số 2/1996

20

Vài suy nghĩ về chùa Huế

TTKH trường ĐHKH Huế

10/1996

21

Sắp xếp vị trí bàn ăn của các dân tộc Việt Nam trong

“Nghiên cứu về Việt Nam” bản tiếng Pháp, NXb Ngoại văn Hà Nội

1997

22

Những món ăn lễ tết của các dân tộc thiểu số phía Bắc

 “Nghiên cứu về Việt Nam” bản tiếng Pháp, NXb Ngoại văn Hà Nội

1997

23

Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam

“Nghiên cứu về Việt Nam” bản tiếng Pháp, NXb Ngoại văn Hà Nội

1997

24

Vấn đề TNTN ở vùng núi tỉnh Quảng Bình

KYHT Khoa học “Bảo vệ tài nguyên môi trường khu vực miền Trung Việt Nam” Trung tâm TNMT – ĐHQG Hà Nội

1998

25

Những món ăn tiêu biểu của một số DTTS nước ta

Tạp chí Dân tộc học

Số 3/1998

26

Vài suy nghĩ về động Phong Nha.

KYHT Khoa học về động Phong Nha tỉnh Quảng Bình

1998

27

Đôi nét về kinh tế vườn đồng bào các DTTS tỉnh Bình Định

Tạp chí Dân tộc học

Số 1/1999

28

Một vài suy nghĩ về đặc điểm tôn giáo Huế

KYHT Khoa học “Những vấn đề tôn giáo ở miền Trung”. Viện nghiên cứu tôn giáo

1999

29

Kinh nghiệm quản lý và sử dụng TNTN của đồng bào các DTTS Trị -Thiên Huế

KYHN Khoa học Quốc tế về “Luật tục các dân tộc ở Việt Nam”, Buôn Mê Thuột

Viện Văn hóa dân gian

 1999

30

Đôi điều trao đổi về văn hóa các DTTS ở Trường Sơn – Tây Nguyên

Tạp chí Dân tộc học

Số 2/2000

31

Tư tưởng vì dân của chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩ về đạo đức của người đảng viên cộng sản

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

Số 8/2000

32

Chính sách của Nhà nước Phong kiến đối với Hội An – Những vấn đề đặt ra hiện nay

KYHN Khoa học Chu Lai 

Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam

 2000

33

Tư tưởng vì dân vì nước của chủ tịch Hồ Chí Minh

KYHN Khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh”, ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh

2000

34

Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn DTTS TT Huế  hiện nay

Tạp chí Huế Xưa và Nay

Số 5/2000

35

Trang phục Huế trong “Văn hóa Việt Nam thời Nguyễn”

KY Đại học Huế

2000

36

Tiềm năng du lịch Quảng Bình

KYHT Khoa học Du lịch Quảng Bình – Tiềm năng và phát triển

Quảng Bình, 2000

37

Một vài suy nghĩ về tư tưởng vì dân của chủ tịch Hồ Chí Minh với đạo đức của người cộng sản trong “Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam

NXB Trẻ TP Hồ Chí Minh

  2000

38

Đời sống văn hóa các DTTS Trường Sơn –Tây Nguyên

KYHT Khoa học “Văn hóa miền Trung tiềm năng và phát triển”. Phân hiệu NCVHNT miền Trung

Huế, 2000

39

Mối quan hệ văn hóa của người Raklay ở Khánh Hòa với các dân tộc nói ngôn ngữ Nam đảo ở Việt Nam

KYHT Quốc tế “văn hóa-ngôn ngữ người Raklay”. Trung tâm KHXH TPHCM và Đại sứ Pháp tổ chức

11/2000

40

Kinh nghiệm sử dụng và quản lý TNTN của đồng bào các DTTS Trị -Thiên Huế trong “Luật tục và phát triển nông thôn hiện nay ở  Việt Nam”

NXB Chính trị Quốc gia HN

  2000

41

Dân cư Australia trong lịch sử

KYHN Khoa học kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Liên bang Australia

ĐHKH Huế, 11/2000

42

Lễ hội Quảng Na

KYHT Khoa học “Đặc trưng văn hóa Quảng Nam”, Quảng Nam

  2001

43

Về công tác NC DTH ở các tỉnh miền Trung Việt Nam của bộ môn Dân tộc học Đại học Huế

KYHN Khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy Dân tộc học”. Viện dân tộc học

Hà Nội, 2001

44

Văn hóa ẩm thực Huế

Tạp chí Văn hóa Giáo dục

Số 1/2001

45

Vấn đề tên gọi và thành phần tộc người của các DTTS ở vùng núi khu vực Bình Trị Thiên

TTKH trường ĐHKH Huế

Tháng 2/2001

46

Hệ sinh thái nhân văn vùng đệm Phong Nha - Kẽ Bàng

Tạp chí nghiên cứu VHDG

Số 3/2004

47

Văn hóa và lối sống đô thị Huế

Tạp chí Dân tộc học

Số 3/2009

48

Tái định cư cư dân vùng ven thành phố Huế: Thực trạng và những vấn đề đặt ra.

T/c Nghiên cứu Miền Trung

Số 2/2009

49

Các xu hướng biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Thừa Thiên Huế

Tạp chí Dân tộc học

Số 1/2010

50

Tiềm năng văn hóa với việc phát triển du lịch các tỉnh Nam Trung Bộ

T/c Nghiên cứu VHNT

Số 1/2010

51

Văn hóa truyền thống với việc phát triển bền vững xã hội các DTTS Nam Trung Bộ

T/c Nghiên cứu Tây Nguyên

Số 1/2011

52

Biến đổi kinh tế truyền thống các dân tộc Tà Ôi, Cơtu, Bru Vân Kiều hiện nay

Tạp chí Dân tộc học

Số 2/2011

53

Tiềm năng văn hóa với việc phát triển tiểu vùng sông Mê Kông

T/c Du lịch Việt Nam

Số 6/2011

Nguồn: Webiste Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Huế.

Đang trực tuyến
  • Khách: 1
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---