Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

HỌ VÀ TÊN: LÊ HỮU ÁI                 

Năm sinh: 1960                             Quê quán: Nghệ An

Chức vụ và cơ quan công tác: Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Học hàm, học vị: Phó giáo sư (2009), tiến sỹ (1999)

Chuyên môn giảng dạy: Triết học, Lịch sử triết học, phương pháp giảng dạy Triết học

Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học, Văn hoá, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục

Ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0903533123

Email:  lehuuaidhdn@gmail.com; lehuuai@yahoo.com

I. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ GIẢNG DẠY

- Từ 1979  - 1984,  Học tại Khoa Triết học, Trường Đại họcTổng hợp Hà Nội.

- Từ 1985 -1992, Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

-  Từ 1993  - 1998, Nghiên cứu sinh chính quy tập trung Viện Triết học, Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn Quốc gia.

- Từ 1999 - nay,  Giảng dạy, nghiên cứu tại Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 1. Đề tài cấp Bộ: Tư tưởng của Phan Bội Châu về chiến lược giáo dục và ý nghĩa của nó đối với việc chấn hưng nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hòa, Tham gia Lê Hữu Ái, Mã số: B2008-DHH03-35. Năm: 2008.
 2. Đề tài cấp Bộ: Quan điểm Hồ Chí Minh về người thầy và việc nâng cao chất lựơng đội ngũ giảng viên đại học trong điều kiện hiện nay. Chủ nhiệm: Ngô Văn Hà, Tham gia Lê Hữu Ái. Mã số: B2006- ĐN04-05Năm: 2006.
 3. Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của văn hóa truyền thống đến phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Mã số: B2004-14-27. Năm: 2004.
 4. Đề tài cấp Bộ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đạo đức và vấn đề xây dựng đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Mã số: B2001-14-05. Năm: 2001.
 5. Đề tài cấp ĐHĐN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính tộc người của văhoá nghệ thuật. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Mã số: T1999. Năm: 1999.

* BÁO CÁO, BÀI BÁO KHOA HỌC:

 1. Bài báo: Một số biểu hiện của lạc hậu tư duy hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Báo cáo Hội nghị Khoa học trẻ, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1989.
 2. Bài báo: Vài suy nghĩ về thực chất của phương pháp phân tích mâu thuẫn . Tác giả: Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng . Tạp chí Triết học. Số: 2. Trang: 39 -41. Năm 1994.
 3. Bài báo: Tính hai mặt của quá trình đô thị hóa (qua địa bàn Quảng Nam -Đà Nẵng). Tác giả: Lê Hữu Ái.trong cuốn "Lối sống đô thị miền Trung- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn), NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội. Năm 1995.
 4. Bài báo: Vài ý kiến về quyền bảo hộ tác giả ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Báo chí tuyên truyền. Số: 5. Trang: 76-80. Năm 1995.
 5. Bài báo: Confucianism and the cause of Industrialitation - Modernisation of Vietnam . Tác giả: Le Huu Ai. Vietnam Social Sciences. Số: 1 (57). Trang: 54-60. Năm 1995.
 6. Bài báo: Tính hai mặt của quá trình đô thị hoá . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận. Số: 4. Trang: 50-51. Năm 1995.
 7. Bài báo: Văn hóa mới Việt Nam- Sự thống nhất đa dạng . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 4. Trang: 56-58. Năm 1996.
 8. Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân loại của văn hóa nghệ thuật .Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 3. Trang: 6-8. Năm 1996.
 9. Bài báo: Vấn đề con người trong mỹ học của C.Mác . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp. Số: 4. Trang: 1-2. Năm 1996.
 10. Bài báo: Vấn đề đô thị hoá và một vài suy nghĩ về phát triển du lịch, dịch vụ ở Quảng Nam - Đà Nẵng .Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 4. Trang: 45-48. Năm 1996.
 11. Bài báo: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của Văn hoá nghệ thuật. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận. Số: 5. Trang: 8-10. Năm 1997.
 12. Bài báo: Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 10 . Trang: 61-62. Năm 1997.
 13. Bài báo: Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về nghệ thuật . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Báo chí tuyên truyền. Số: 3. Trang: 20-22. Năm 1997.
 14. Tham luận: Tám mươi năm Cách mạng Tháng Mười- suy nghĩ về tính dân tộc trong văn hóa nghệ thuật.Tác giả: Lê Hữu Ái. Tham luận tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Trung tâm KHXH và NV Quốc gia - Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội. Năm 1997.
 15. Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân loại trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới ở nước ta . Tác giả: Lê Hữu Ái. Trong cuốn "Văn hóa và phát triển", Sở Văn hoá Thông tin Tp.HCM . Trang: 190-196. Năm 1998.
 16. Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân dân trong văn hoá, nghệ thuật. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 2 ( 102 ). Trang: 23 - 27. Năm 1998.
 17. Bài báo: Mở rộng giao lưu văn hóa, một trong những định hướng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận. Số: 3. Trang: 6-8. Năm 1998.
 18. Bài báo: Sự vận dụng sáng tạo ở Hồ Chí Minh về quán triệt tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật của Lênin . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 76-80. Năm 1999.
 19. Bài báo: Vài suy nghĩ về vai trò Đạo Nho trong quá trình Hiện đại hoá đất nước . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp san Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 97-100. Năm 1999. 
 20. Bài báo: Bảo hộ tác giả về quyền kế cận: Một vấn đề bức xúc và cần thiết hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái, Trần Văn Sơn. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 78-80. Năm 1999.
 21. Bài báo: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học Mác-Lênin ở các trường đại học . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận. Số: 1. Trang: 62-64. Năm 2000.
 22. Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng văn hóa dân tộc khởi sự thống trị của chủ nghĩa Thực dân.Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu lí luận và thực tiễn. Số: 3. Trang: 34-36. Năm 2000.
 23. Bài báo: Vai trò của giáo dục - đào tạo trong nền kinh tế tri thức . Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu " Phát triển kinh tế tri thức trong quá trình CNH HĐH , cơ hội và thách hức đối với miền Trung, Đà Nẵng. Trang: 165-170. Năm 2001.
 24. Tham luận: Vài kiến nghị về giảng dạy môn Triết học Mác-Lênin. Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy", Đà Nẵng. Trang: 90-91. Năm 2001.
 25. Tham luận: Làng, bản Việt Nam trong quá trình mở cửa . Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội thảo Hội nhập, miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Trang: 67-69. Năm 2003.
 26. Bài báo: Các nội dung và hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Thị Tuyêt Ba. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(5) . Trang: 62-66. Năm 2004.
 27. Bài báo: Tính dân tộc của văn hoá nghệ thụât là gì? . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(8). Trang: 55-58. Năm 2004.
 28. Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quá trình xây dựng nền văn hoá mới ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái.Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ III Đại học Đà Nẵng. Số: Tập 2. Năm 2004.
 29. Bài báo: Lê Hữu Ái, Luận điểm "Trung với nước, hiếu với dân" trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Lí luận chính trị. Số: số 7. Trang: tr. 3-6. Năm 2004. 
 30. Bài báo: Chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin với việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước ở nước ta hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2 (69). Năm 2005.
 31. Bài báo: Sự biến đổi các giá trị văn hoá trước bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế ở Việt Nam hiện nay 1 . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (9). Trang: 30-33. Năm 2005.
 32. Bài báo: Bản chất văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 13. Trang: 5-9. Năm 2006. 
 33. Bài báo: Một số cơ sở phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(23). Trang: 111-114. Năm 2007.
 34. Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học , Số Chuyên san Khoa học xã hội - Nhân văn - Đại học Huế. Số: 4+5. Trang: 13-18. Năm 2008.
 35. Bài báo: Some Contradictions and Solutions to Implementaion of Social Justice in Vietnam, Phylosophy magazin. Tác giả: Nguyen Tan Hung, Le Huu Ai. Philosophy Magazin. Số: Number 3 (7). Trang: 24 - 29. Năm 2008.
 36. Bài báo: Phát huy yếu tố tích cực của văn hoá truyền thống đối với phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Hội thảo khoa học Liên kết kinh tế "vùng kinh tế trọng điểm miền Trung", Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trang: 63-67. Năm 2008.
 37. Bài báo: Vấn đề giáo dục giá trị văn hoá truyền thống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay ở nước ta Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 118-124. Năm 2008.
 38. Bài báo: Quan niệm về tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật và sự vận dụng sáng tạo ở Hồ Chí Minh, .Tác giả: Lê Hữu Ái  . Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 1(86). Trang: 25-27. Năm 2008.
 39. Bài báo: Thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay - mâu thuẫn và phương pháp giải quyết . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam. Số: 4(29). Trang: 54-60. Năm 2008.
 40. Bài báo: Từ tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân suy nghĩ về vấn đề chống tham nhũng hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27). Trang: 74-78. Năm 2008.
 41. Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quá trình xây dựng nền văn hoá mới ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái.Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: 128-133. Năm 2008.
 42. Bài báo: Văn hoá và giáo dục văn hoá truyền thống cho sinh viên . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 11. Trang: 58-62. Năm 2008.
 43. Bài báo: Phát huy vai trò của văn hoá truyền thống trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Tác giả: Lê Hữu Ái.Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 12. Trang: 57- 62. Năm 2009.
 44. Bài báo: Về vai trò của trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Huế. Số: 17(51). Trang: 17-24. Năm 2009.
 45. Tham luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân . Tác giả: Lê Hữu Ái. Trong cuốn " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh, truyền hình Thừa Thiên Huế, Huế,. Trang: 71. Năm 2009.
 46. Bài báo: Một số giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái- Lâm Bá Hòa. Hội thảo Khoa học Đề tài KX.04.32/06-10 "Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ đổi mới - thực trạng và giải pháp". Năm 2009.
 47. Bài báo: Vai trò tổ chức Hội quần chúng trong hoạt động lý luận hiện nay ở nước ta . Tác giả: Lê Hữu Ái- Dương Thị Phượng. Hội thảo khoa học Chương trình KX.02/06- 10 "Lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế", Đà Nẵng. Năm 2009.
 48. Bài báo: Chất lượng giáo dục đại học nhân tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái- Lâm Bá Hoà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, do Uỷ ban kinh tế Quốc hội, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đaị học Kinh tế Quốc dân tổ chức, Nhà xuất bản Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Trang: 69-75. Năm 2010.
 49. Bài báo: Nghiên cứu khoa học- yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ giảng viên trong các trường đại học .Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 108-116. Năm 2010.
 50. Bài báo: Giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Triết học. Số: 9 (232). Năm 2010.
 51. Tham luận: Ảnh hưởng của lối sống thực dụng đến quá trình đô thị hoá ở Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái- Lâm Bá Hoà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Đà Nẵng. Năm 2010.
 52. Bài báo: Cần phải làm gì để xây dựng ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 137-143. Năm 2010.
 53. Bài báo: Các rào cản văn hoá cho liên kết vùng kinh tế miền Trung . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 5+ 6. Trang: 33- 36. Năm 2010.
 54. Bài báo: Bàn thêm về nội dung và hình thức giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên hiện nay.Tác giả: Lê Hữu ÁI - Đinh Đức Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40). Năm 2010.
 55. Bài báo: Vài nét về vai trò tổ chức hội quần chúng ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Dương Thị Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 (40). Năm 2010.
 56. Bài báo: Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đại học hiện nay ở nước ta . Tác giả: Lê Hữu Ái (Hoàng Bảo Phước) - Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lực - Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội",. Số: Nxb Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội. Trang: 275 - 282. Năm 2010.
 57. Bài báo: Cần một cú hích để tạo động lực cho đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 2(37). Trang: 136-142. Năm 2010.
 58. Tham luận: Giáo dục đào tạo cần gắn với nhu cầu của xã hội. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo- Tọa đàm khoa học Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trang: 113-117. Năm 2011.
 59. Tham luận: Xu hướng hội nhập giáo dục đại học trên thế giới và vấn đề đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Hà, Lê Hữu Ái . Kỷ yếu Hội thảo - tọa đàm khoa học Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu CNH,HĐH và hội nhập quốc tế Đại học Huế Đ. Trang: 21-24. Năm 2011.
 60. Bài báo: Biện chứng giũa nội dung và hình thức với việc xây dựng thương hiệu ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa hoc & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5[46]. Trang: 191-197. Năm 2011.
 61. Bài báo: Đô thị hóa và hiệu ứng văn hóa cho sự phát triển kinh tế ở Thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên" do Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp với Hội khoa học Kinh tế Tp. Đà Nẵng tổ chức. Số: Tháng 9. Trang: 20-25. Năm 2011.
 62. Bài báo: Cải cách hành chính - những vấn đề đặt ra và yêu cầu khách quan của quá trình phát triển nhanh và bền vững. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên" do Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp với Hội khoa học Kinh tế Tp. Đà Nẵng tổ chức. Số: Tháng 9. Trang: 14-20. Năm 2011.
 63. Bài báo: "Thượng hiền" của Khổng Tử với việc sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa. Hội thảo quốc tế "Mối quan hệ giữa Nho giáo và các trào lưu tư tưởng khác trong lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc" do Viện Triết học và Đại học Chungnam - Hàn Quốc tổ chức. Số: tháng 9. Năm 2011.
 64. Bài báo: Vấn đề đánh gía chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại Đại học Đà Nẵng.Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 2(43). Trang: 113-120. Năm 2011. 
 65. Bài báo: Đô thị hoá và các hiệu ứng văn hoá cho sự phát triển kinh tế ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Phát triển kinh - tế xã hội Đà Nẵng. Số: 16 + 17/2011. Trang: 53- 56. Năm 2011.
 66. Bài báo: Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường - yêu cầu khách quan cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Hội thảo khoa học quốc tế: "Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Giai đoạn 2001-2010 và định hướng tới năm 2020". Số: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật bản và Trường đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD. Trang: 425-434. Năm 2011.
 67. Tham luận: Vấn đề đào tạo và sử dụng nhân tài trong khu vực công ở Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Nguyễn Phước Phúc - Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển nguồn nhân lực cho vùng kinh tế trọng điểm miên Trung, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III- Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: 373-380. Năm 2011.
 68. Bài báo: Các nghịch lý trong lối sống đô thị hiện nay từ góc nhìn Đà Nẵng. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: Số 1 (104). Trang: 63-68. Năm 2011.
 69. Bài báo: Đô thị hóa với lối sống tiểu nông vùng ngoại vi ở thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (41). Năm 2011.
 70. Bài báo: Rào cản của quan hệ Tình - Lý trong văn hóa truyền thống đối với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa. Hội thảo quốc tế "Văn hóa truyền thống và phát triển bền vững" do Viện Triết học và Hội đồng Triết học và giá trị Hoa kỳ (Cultural Tradition & Sustainable Development). Số: Tháng 7. Trang: 1-11. Năm 2011.

III. SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Triết học (Dùng cho đào tạo Sau đại học không chuyên ngành Triết học) Chủ biên: Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2010.

Lê Hữu Ái, Lâm Bá Hoà (Tham gia), Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: thực trạng, quan điểm và giải pháp, tr.237-248. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính tri - Hành chính Quốc gia, Hà Nội. Năm 2010.

Lê Hữu Ái, Vài nét về lối sống đô thị hiện nay, Trong cuốn Đô thị hoá ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và những vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra, , tr. 257- 266. Chủ biên: Tham gia. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội. Năm 2010.

Lê Hữu Ái, Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Hồng Cử, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Đà Nẵng, Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao Động. Năm 2009.

Lê Hữu Ái, Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hoá, nghệ thuật, Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB:Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Năm 2007.

Lê Hữu Ái, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục thanh niên hiện nay, . Chủ biên: Lê Hữu Ái.Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 1998.

Lê Hữu Ái, Tìm hiểu tư tưởng văn hóa nghệ thuật Hồ Chí Minh, Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội. Năm 1995.

Lê Hữu Ái, Tập bài giảng Triết học Mác - Lênin, (Đồng tác giả). Chủ biên: tham gia. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 1992.

IV. HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC:

Stt Họ và Tên, Tên đề tài Trình độ Cơ sở đào tạo Năm hướng dẫn Bảo vệ năm
[1] Trần Văn Mùi
Đề tài: Quan điể triết học Mác- Lênin về mối quan hệ con người và tự nhiên với yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[2] Ngyuễn Phước Phúc
Đề tài: Biện chứng giữa đào tạo và sử dụng nhân tài trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[3] Lê Đức Thọ
Đề tài: Phép biện chứng duy vật - sự kế thừa phép biện chứng của Hegel

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[4] Lê Văn Thao
Đề tài: Vấn đề đảm bảo tính thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[5] Dương Thị Châu Phụng
Đề tài: Quan điểm triết học Mác - Lênin về giải phóng con người với sự nghiệp phát triển con người Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[6] Dương Thị Phượng
Đề tài: Bồi dưỡng ý thức chính trị cho các Hội quần chúng ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2008

[7] Mai Thị Mỹ Hằng
Đề tài: Kế thừa giá trị văn hoá truyền thống trong việc xây dựng lối sống sinh viên các trường cao đẳng ở Đs Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2008

[8]

Lâm Bá Hòa

Tiến sĩ Học viện Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội VN 2011

  2015

(dự kiến)

V. CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY

Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Triêt học cơ sở
Ngành: Triết học
 2011  Cao học chuyên ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[2] Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Ngành: Triết học
 2008  Đại học  Đại học Đà Nẵng
[3] Phương pháp giảng dạy Triết học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2005  Đại học - Chuyên ngành GDCT  Trường Đại học Sư phạm
[4] Chuyên đề Triết học, Triết học nâng cao
Ngành: Triết học
 2000  Đại học - Chuyên ngành GDCT, Kinh tế chính trị  Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế
[5] Lịch sử Triết học
Ngành: Triết học
 1999  Đại học - Chuyên ngành KTCT, GDCT  Truờng Đại học Kinh tế, Truờng Đại học Sư phạm
[6] Triết học
Ngành: Triết học
 1998  Cao học  Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Học viện Cảnh sán nhân dân


Nguồn: Trang thông tin khoa học cá nhân, Đại học Đà Nẵng, http://scv.udn.vn/

Đang trực tuyến
 • Khách: 4
 • Thành viên: 0
 • Tổng số thành viên: 36
 • Thành viên mới nhất: danguy

 • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---