Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa                            Giới tính: Nam

Sinh năm: 1955

Dân tộc:  Kinh                                               Tôn giáo: Không

Quê quán; Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị

Chỗ ở hiện nay: 16/100 Đặng Huy Trứ, Phường Trường An, Thành phố Huế

Đơn vị công tác hiện nay: Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế

Địa chỉ: 05 đường Hà Nội, Thành phố Huế

Điện thoại cơ quan: 054. 3825.698

Chức vụ hiện tại: Đảng ủy viên Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ

Thời gian công tác tại trường: từ 1994 đến 1997

1. Quá trình đào tạo: 

 - Đại học: Cử nhân

         + Chuyên ngành đào tạo: Triết học

          + Cơ sở đào tạo: Trường Tuyên huấn Trung ương I (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh)

         + Thời gian đào tạo: 1980 – 1983

         + Năm tốt nghiệp: 1983

 - Sau đại học: Tiến sỹ                        

         + Chuyên ngành đào tạo: Triết học

         + Cơ sở đào tạo: Viện Triết học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam

         + Thời gian đào tạo: 1994 – 1997         

         + Năm bảo vệ luận án: 1997

         + Đề tài luận án: Tư tưởng triết học và chính trị của Phan Bội Châu

2. Quá trình công tác

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

1979 - 1980

Giảng viên trường Đại học Sư phạm Huế

1980 – 1983

Học đại học bằng 2, chuyên ngành Triết học tại trường Tuyên huấn Trung ương I, Hà Nội (nay là Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh)

1984 – 1993

Giảng viên, Tổ trưởng Tổ Triết học, trường Đại học Sư phạm Huế

1994 – 1997

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Triết học, trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

1998 – 2002

Phó Ban Tổ chức – Nhân sự, Đại học Huế

2002 - 2005

Đảng ủy viên cơ quan Đại học Huế Trưởng Ban Công tác Chính trị - Sinh viên, Đại học Huế

2005 - 2006

Đảng ủy viên Đại học Huế, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế

2007 đến nay

Đảng ủy viên Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế

3. Chuyên môn giảng dạy:

       - Triết học Mác - Lênin

       - Lịch sử triết học (phương Đông, phương Tây)

       - Lôgic học

       - Đạo đức học

4. Hướng nghiên cứu chính

       - Triết học Mác - Lênin

       - Triết học phương Đông và Việt Nam

       - Tư tưởng của Phan Bội Châu

       - Lôgic học

       - Đạo đức học

5. Thành tích khoa học và giáo dục

       - Từ năm 1995 đến nay liên tục là giảng viên giỏi hoặc là chiến sĩ thi đua.

       - Giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên chuyên ngành Triết học và các ngành xã hội nhân văn tại Đại học Huế.

       - Đào tạo sau đại học: Đã hướng dẫn 13 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ triết học. Hiện đang hướng dẫn 5 luận văn thạc sỹ và 2 nghiên cứu sinh tiến sỹ.

       - Tham gia biên soạn các chương trình đào tạo sau Đại học thuộc chuyên ngành Triết học và không chuyên Triết học.

       - Chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá cao.

5. Các công trình khoa học

* Đề tài khoa học các cấp đã/đang chủ trì hoặc tham gia:

 1. Nguyễn Văn Hòa (thành viên tham gia), "Lịch sử tư tưởng Việt Nam", Đề tài khoa học cấp Bộ, đã nghiệm thu năm 2000.
 2. Nguyễn Văn Hòa (chủ trì), "Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức ở Đại học Huế giai đoạn 2000 – 2010", Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm, đã nghiệm thu năm 2003, kết quả: Khá.
 3. Nguyễn Văn Hòa (chủ trì), "Tư tưởng của Phan Bội Châu về chiến lược giáo dục và ý nghĩa của nó đối với chấn hưng nền giáo dục Viêt Nam trong giai đoạn hiện nay", Đề tài khoa học cấp Bộ, đã nghiệm thu năm 2009, kết quả: Tốt.
 4. Nguyễn Văn Hòa (thành viên tham gia),"Đặt điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam và những vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế", Đề tài khoa học cấp Nhà nước, đã nghiệm thu năm 2010, kết quả: Tốt.
 5. Nguyễn Văn Hòa (chủ trì), "Nâng cao tính hiệu quả trong việc sử dụng cơ cấu học phí ở Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay", Đề tài khoa học cấp Cơ sở Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế, đã nghiệm thu năm 2011, kết quả: Tốt.

* Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo đã xuất bản:

 1. Nguyễn Văn Hòa (viết chung), Đại cương lịch sử Triết học phương Đông, Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 1994.
 2. Nguyễn Văn Hòa, Tư tưởng triết học và chính trị của Phan Bội Châu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
 3. Nguyễn Văn Hòa (viết chung), Lôgic học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006.
 4. Nguyễn Văn Hòa (chủ biên), Hướng dẫn học Triết học Mác - Lênin, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2008.
 5. Nguyễn Văn Hòa (chủ biên), Xây dựng và phát triển đội ngũ, cán bộ,công chức ở Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay, Nxb Đại học Huế, Huế, 2008.
 6. Nguyễn Văn Hòa (chủ biên), Hỏi - Đáp Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011. 

* Bài báo, tham luận khoa học đã công bố:

 1. Nguyễn Văn Hòa (1994), "Tiếp cận tư tưởng Nho giáo trong chương trình lịch sử triết học", Tạp chí Nghiên cứu Lý luận.
 2. Nguyễn Văn Hòa (1994), "Một số ý kiến về biên soạn và phân tích phạm trù vật chất", Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp.
 3. Nguyễn Văn Hòa (1995), "Tìm hiểu phương pháp định nghĩa vật chất của Lênin", Tạp chí Triết học. 
 4. Nguyễn Văn Hòa (1996), "Tư tưởng của Phan Bội Châu về vai trò của tri thức", Tạp chí Triết học. 
 5. Nguyễn Văn Hòa (1996), "Tư tưởng của Phan Bội Châu về bản thể luận", Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền.
 6. Nguyễn Văn Hòa (1997), "Quan niệm của Phan Bội Châu về 'Thời'", Tạp chí Sinh hoạt Lý luận.
 7. Nguyễn Văn Hòa (1997), "Phan Bội Châu và Hồ Chí Minh", Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỉ niệm 130 ngày sinh Phan Bội Châu, Huế.
 8. Nguyễn Văn Hòa (1997), "Đôi điều trăn trở về một môn học", Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp.
 9. Nguyễn Văn Hòa (1998), "Tìm hiểu mối quan hệ giữa "khí" và "lý" trong tư tưởng của Phan Bội Châu", Tạp chí Triết học.
 10. Nguyễn Văn Hòa (1998), "Nho giáo với Phan Bội Châu", Thông báo khoa học - Trường Đại học Sư phạm Huế.
 11. Nguyễn Văn Hòa (1998), "Dưới góc độ hình thái kinh tế - xã hội nhìn nhận tư tưởng của Phan Bội Châu về bản chất con người", Kỉ yếu Hội thảo khoa học Khoa Mác – Lênin, trường Đại học Khoa học Huế.
 12. Nguyễn Văn Hòa (1999), "Quan niệm của Phan Bội Châu về bản tính của con người", Tạp chí Triết học.
 13. Nguyễn Văn Hòa (1999), "Nét độc đáo trong tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi", Thông tin khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế.
 14. Nguyễn Văn Hòa (2000), "Phan Bội Châu nói về tính ỷ lại trong giáo dục", Thông tin khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế.
 15. Nguyễn Văn Hòa (2000), "Vấn đề giáo dục trong tư tưởng Phan Bội Châu", Tạp chí Triết học.
 16. Nguyễn Văn Hòa (2000), "Nâng cao chất lượng chính trị trong các tổ chức bộ máy của Đại học Huế", Tap chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp.
 17. Nguyễn Văn Hòa (2002), "Đội ngũ cán bộ giảng dạy Đại học trước yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy", Tạp chí Sinh hoạt Lý luận.
 18. Nguyễn Văn Hòa (2006), "Đào tạo từ xa Đại học Huế góp phần xây dựng xã hội học tập", Tạp chí Khoa học - Đai học Huế.
 19. Nguyễn Văn Hòa (2007), "Vai trò của ý thức chính trị trong đời sống xã hội", Tạp chí Khoa học - Đai học Huế.
 20. Nguyễn Văn Hòa (2008), "Tư tưởng của Phan Bội Châu về cạnh tranh bằng tri thức", Tạp chí Khoa học - Đai học Huế.
 21. Nguyễn Văn Hòa (2008), "Tư tưởng của Phan Bôi Châu về nội lực", Tạp chí Triết học.
 22. Nguyễn Văn Hòa (2008), "Quan niệm của Phan Bội Châu về nhân quyền", Tạp chí Triết học.
 23. Nguyễn Văn Hòa (2009), "Ý thức pháp quyền và việc tăng cường giáo dục ý thức pháp quyền ở nước ta hiện nay" (viết chung), Tạp chí Khoa học - Đai học Huế.
 24. Nguyễn Văn Hòa (2009), "Phát triển giáo dục và đào tạo – một động lực phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay", Tạp chí Triết học.
 25. Nguyễn Văn Hòa (2010), "Đào tạo từ xa bằng truyền hình hội nghị: thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển hiện nay", Tạp chí Khoa học - ĐH Huế.
 26. Nguyễn Văn Hòa (2010), "Nâng cao chất lượng giáo dục từ xa ngang tầm với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Tạp chí Khoa học - ĐH Huế.
 27. Nguyễn Văn Hòa (2010), "Một số rào cản đối với phát huy tính sáng tạo của con người Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Triết học.
 28. Nguyễn Văn Hòa (viết chung)(2011), "Lý thuyết đạo đức về sự quan tâm – một điển hình của cách tiếp cận nữ quyền trong đạo đức học" , Tạp chí Khoa học - Đai học Huế.
 29. Nguyễn Văn Hòa (2011), "Sáng tạo - thuộc tính của sự phát triển bền vững trong điều kiện  hội nhập quốc tế", Tham luận được trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thống văn hóa và phát triển bền vững" do Viện Triết học tổ chức tại Huế; đăng lại trên Tạp chí Triết học.
 30. Nguyễn Văn Hòa (2011), "“Dân là gốc nước” và quan niệm về xây dựng xã hội của Nho giáo với công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam", Tham luận được trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế "Nho giáo Việt Nam - Truyền thống và Đổi mới" do Viện Triết học tổ chức tại Huế; đăng lại trên Tạp chí Triết học, số 10-2011.

 

Nguồn: PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa

Đang trực tuyến
 • Khách: 2
 • Thành viên: 0
 • Tổng số thành viên: 36
 • Thành viên mới nhất: danguy

 • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---