Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN HỮU VUIi

Năm sinh: 1937

Nơi sinh: Hà Nội

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giáo sư, Giảng viên cao cấp, Nhà giáo nhân dân

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM:

- Công tác tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN): Giảng viên Khoa Triết học (1964-1982); Chủ nhiệm Bộ môn Triết học Mác-Lênin (1982-1986); Chủ nhiệm Khoa Triết học (1992-1996); Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Triết học và Bộ môn Khoa học về Tôn giáo (1996).

1964 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Khoa học liên ngành Triết học - Xã hội học thuộc Hội đồng Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ nhiệm Khoa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Dân lập Đông Đô, Hà Nội (từ 2002)Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội-Chính trị học (từ 2002).

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC:

* Các bài báo khoa học:

 1. Giáo dục tư tưởng học sinh thông qua giảng dạy triết học. Tập san “Đại học và Trung học chuyên nghiệp”, số 5, 1973.
 2. Phương pháp giảng một bài triết học trong trường đại học. Tạp chí Triết học, số 3, 1977.
 3. Mấy kinh nghiệm và suy nghĩ về một bài giảng Triết học Mác-Lênin ở trường đại học// Tạp chí Triết học, số 3, 1977.
 4. Giáo dục chủ nghĩa vô thần khoa học – một bộ phận quan trọng của giáo dục cộng sản trong trường Đại học. Tạp chí Triết học, số 4, 1982.
 5. Mấy ý kiến góp phần tìm hiểu vai trò của đạo Phật Việt Nam. Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Viện Triết học, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, tháng 11-1984.
 6. Vấn đề bài trừ mê tín dị đoan và giáo dục vô thần trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Tạp chí Triết học, số 4, 1985.
 7. Về cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay trong lĩnh vực tôn giáo. Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Viện Triết học, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, tháng 11-1985.
 8. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong môn Triết học. Báo cáo khoa học tham gia Công trình khoa học cấp Bộ về “Giáo dục Cộng sản chủ nghĩa cho sinh viên”, 1985.
 9. Phân biệt cái tôn giáo và cái dân tộc trong giáo dục truyền thống hiện nay ở nước ta. Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Viện Triết học. UB Khoa học Xã hội Việt Nam, tháng 11-1985.
 10. “Bút kí triết học của Lênin - Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu chức năng xã hội của tôn giáo”. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2, 1986.
 11. Đổi mới tư duy trong công tác giảng dạy lý luận ở trường đại học. Tạp chí Triết học, số 3, 1987.
 12. Về đổi mới tư duy trong lĩnh vực giảng dạy lý luận ở trường đại học. Tạp chí Triết học, số 3, 1987.
 13. Từ tư tưởng của Lênin và đặc trưng của nhân tố chủ quan trong CNXH, suy nghĩ về vấn đề giáo dục con người ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2, 1990.
 14. Vai trò của tôn giáo cần được nhìn từ góc độ triết học và xã hội học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 6, 1991.
 15. Cần phải làm gì để phát huy vai trò của triết học trong nhà trường đại học hiện nay. Tạp chí Triết học, số 4, 1991.
 16. Vấn đề đánh giá vai trò của tôn giáo. Tạp chí Triết học, số 3, 1992.
 17. Tôn giáo và đạo đức – nhìn từ mặt triết học. Tạp chí Triết học, số 4, 1993.
 18. Cần có thái độ đúng với triết học Mác. Tạp chí Triết học, số 2, 1993.
 19. Thử cắt nghĩa về hiện tượng tôn giáo và tín ngưỡng có chiều tăng lên hiện nay. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1, 1995.
 20. Bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 10, 1995.
 21. Mấy suy nghĩ về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hiện nay. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, 1996.
 22. Đổi mới công tác lý luận về tôn giáo ở nước ta hiện nay. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Kỉ niệm 55 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

* Giáo trình, chuyên khảo:

 1. Chủ nghĩa vô thần khoa học (tập bài giảng). Tủ sách Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1966.
 2. Chủ nghĩa vô thần khoa học (tập bài giảng, có bổ sung). Tủ sách Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1976.
 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tập bài giảng dùng cho sinh viên các khoa Khoa học Xã hội). Tủ sách Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1976.
 4. Triết học Mác-Lênin (sách giáo khoa dùng cho học sinh các trường trung học chuyên nghiệp, đồng tác giả). Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1984.
 5. Giới thiệu cuốn “Nhà nước và cách mạng” của Lênin. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986.
 6. Triết học Mác-Lênin (sách giáo khoa dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng) (viết chung). Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1987.
 7. Từ điển triết học giản yếu (viết chung). Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1987.
 8. Xêmina Triết học (viết chung). Nxb Sự thật, 1988.
 9. Triết học Mác-Lênin (giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng) (viết chung). Nxb Giáo dục, 1991.
 10. Triết học Mác-Lênin (giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng) (viết chung). Nxb Giáo dục, 1992.
 11. Tìm hiểu một số thuật ngữ khái niệm trong các môn Lý luận Mác-Lênin (đồng chủ biên). Nxb Tư tưởng Văn hoá, 1992.
 12. Lịch sử Triết học (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 1994.
 13. Những vấn đề tôn giáo hiện nay (viết chung). Nxb Khoa học Xã hội, 1994.
 14. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 1 (tham gia biên soạn). Nxb Từ điển Bách khoa Việt Nam, 1995.
 15. Lịch sử Triết học (đồng chủ biên). Nxb Chính trị Quốc gia, 1998.
 16. Triết học (3 tập) (sách dùng cho nghiên cứu sinh và cao học không chuyên ngành Triết học)(đồng chủ biên). Nxb Chính trị Quốc gia, 1999.
 17. Triết học Mác-Lênin – Giáo trình quốc gia (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 1999.
 18. "Triết học góp phần đào tạo nguồn lực con người cho công nghiệp hoá hiện đại hoá". Trong cuốn Khoa học xã hội và Nhân văn với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.
 19. Triết học Mác-Lênin (giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng)(đồng chủ biên). Nxb Chính trị Quốc gia, 2002.
 20. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 2 (tham gia biên soạn). Nxb Từ điển Bách khoa Việt Nam, 2002.
 21. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 3 (tham gia biên soạn). Nxb Từ điển Bách khoa Việt Nam, 2003.
 22. Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo (viết chung). Nxb Tôn giáo, 2003.
 23. Tôn giáo học (đồng chủ biên). Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
 24. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 4 (tham gia biên soạn). Nxb Từ điển Bách khoa Việt Nam, 2005.

Nguồn: Website Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đang trực tuyến
 • Khách: 1
 • Thành viên: 0
 • Tổng số thành viên: 36
 • Thành viên mới nhất: danguy

 • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---