Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục: LÝ LỊCH KHOA HỌC
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/deptemplate/articles_view.php on line 34
LÝ LỊCH KHOA HỌC

* DỊCH THUẬT: 

 1. Nguyễn Trọng Chuẩn (Đồng dịch giả):  Triết học và các khoa học cụ thể.  Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1972, 276 tr.
 2. Nguyễn Trọng Chuẩn, Lê Hữu Tầng:  Lịch sử phép biện chứng mácxít - từ khi xuất hiện chủ nghĩa Mác đến giai đoạn Lênin. Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1986, 512 tr.
 3. Nguyễn Trọng Chuẩn, Lê Hữu Tầng: Lịch sử phép biện chứng mácxít - giai đoạn Lênin. Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1987, 632 tr.
 4. Nguyễn Trọng Chuẩn:  Cách mạng khoa học - kỹ thuật và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hôi ở Việt Nam.  Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1986, 228 tr.
 5. Nguyễn Trọng Chuẩn: Triết học. Khoa học tự nhiên. Cách mạng khoa học - kỹ thuật. Nxb Tiến bộ. Mátxcơva, 1987.
 6. Nguyễn Trọng Chuẩn (Đồng dịch giả):  Không có con đường nào khác, t.II.  Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989, 304 tr.
 7. Triết học phương Tây hiện đại -  Từ điển.  Hiệu đính.  Nxb Khoa học xã hội, 1996.
 8. Tham gia dịch tập 20, toàn tập C. Mác và Ph. Ăngghen. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

* BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI CÁC HỘI THẢO QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ 

 1. An outline of some philosophic tendencies in Vietnam and of the role of philosophy in the countrys reforms.  Báo cáo tại ISEAS  (Singapore) ngày 08 - 01 - 1993.
 2. Great challenges for South East Asia Countries at the turn of the  XXI century. Social stabilization, economic growth, environment for substainable development and social insurances for people.  Báo cáo tại Hội thảo quốc tế  "Tư  duy mới của Triết học cho thế kỷ 21" tại Malaisia, ngày 3-5/8 - 1994.
 3. The Challenge of Economic Growth: Greating Essential Insurance to preserve the Environment for sustainable Development.  In Journal of Business Administration.  Development versus the Environment : The Challenge for Southeast Asia.  Volumes 22 & 23, 1994/1995.  The University of British Columbia, Vancouver, Canada. Pp. 189 - 195.
 4. Vietnam Doi Moi: Characteristics and prospects.  Workshop on Vietnam anf Korea,  Hanoi, Octocber, 1996.
 5. Some reflexions on value and change of value when the country shifts to the market economy.  Social Sciences, N.5 (55), 1996,   p. 70 - 74.
 6. Changes of values during the renovation period in Vietnam.  International Conference on the bases of values in Time of change, Bangkok, Thailand, 19 - 22 July, 1997.
 7. Globalization: opportunuties and challenges.  International Conference "Philosophical challenges and opportunities of globalization", Boston, USA, 7- 9/8/1998.
 8. Education in Vietnam and priparing the human resource for the 21st century. Twenthieth World Congress of Philosophy, Paideia: Philosophy.  Educating. Humanity, Boston, August, 10-16, 1998, USA.
 9. Triết học và đời sống xã hội.  Bài nói trong chương trình VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam, ngày 10 - 9 - 1997.
 10. Triết học với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  Bài nói trong chương trình VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam, ngày 17, 23 - 9 - 1997.
 11. Các giá trị truyền thống và sự nghiệp hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá.- Hội thảo Quốc tế “Văn hoá truyền thống Việt - Trung và hiện đại hoá”, Hà Nội, ngày 07-09/12/1999.
 12. Giao lưu văn hoá và sự phát triển của đất nước trong điều kiện toàn cầu hoá.- Hội thảo quốc tế Việt Nam trong thế kỷ XX, Hà Nội, 19-21/9/2000.
 13. The cultural heritage of Vietnam in the present of the changes of the modern age.- The Internatinal Conference “Cultural Tradition and Contempory Change”, Bangkok, Thailand, May, 09-11,2001.
 14. Traditional values in front of the test and challenge of the modern age in the context of globalization.- International seminar on “The traditional values and challenges of globalization”, Hanoi, May, 14-15, 2001.
 15. Khai thác các giá trị của truyền thống Nho học phục vụ sự phát triển của đất nước trong điều kiện toàn cầu hoá.- The 3rd International Conference on “Confucianism in Vietnam”, Ho Chi Minh City, July, 19-21, 2001.
 16. Proper, creative and consistent reconsideration of maxism - the source of achievements of the cause of renovation in Vietnam.- International Symposium on “Socialism-reality and development”, 12-14, November, 2001, Beijing (Nhận thức lại một cách đúng đắn, sáng tạo và kiên trì chủ nghĩa Mác - cội nguồn những thành quả của công cuộc đổi mới ở Việt Nam.- Hội thảo Quốc tế “Chủ nghĩa xã hội - hiện thực và phát triển”, Bắc Kinh, ngày 12-14/11/2001).
 17. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay và những biến động trong lĩnh vực đạo đức.- Hội thảo quốc tế, Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19-21/11/2001. 
 18. Những thành tựu lịch sử của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và triển vọng phát triển của nó trong thế kỷ XXI.- Hội thảo Quốc tế “Chủ nghĩa Mác, tư tưởng khoa học xã hội của thời đại và những khuynh hướng xã hội chủ nghĩa trong sự phát triển của nhân loại ở thế kỷ XXI”, Mátxcơva, ngày 24 -26/4/2002.
 19. Traditionnal values in front of the test and challenge of the medern age in the context of globalization. XXIst Wordl Congress of Philosophy. Istanbul, August 10-17, 2003.
 20. Để có nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong thế kỷ XXI. Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu văn hoá, con người, nguồn nhân lực đầu thế kỷ XXI”. Hà Nội, 27-28/11/2003. Proceedings of International conference, Hanoi, Nov. 27th-28th, 2003, p.181-188.
 21. Hội nhập quốc tế: cơ hội và thách thức đối với giá trị truyền thống trong điều kiện toàn cầu hoá hiện nay.- Hội thảo quốc tế Thượng Hải (Trung Quốc) tháng 7-2004.
 22. Tinh thần dân tộc trước những thách thức của toàn cầu hoá hiện nay. Hội thảo quốc tế Vũ Hán (Trung quốc), tháng 7-2004.
 23. Đổi mới quan niệm về chế độ sở hữu và ý nghĩa chiến lược của sự đổi mới đó đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay. Hội thảo quốc tế tại Tp Hồ Chí Minh, tháng 10-2004.
 24. Để cho con người phát triển bền vững.- Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững. Hà Nội, 15-16/12/2004.
 25. Đạo đức học của I.Cantơ và ý nghĩa hiện thời của nó.- Hội thảo quốc tế “Triết học cổ điển Đức: những ván đề nhận thức luận và đạo đức học”. Hà Nội, 21-22/12/2004.
 26. Vấn đề rèn luyện và nâng cao năng lực tư duy cho cán bộ trong điều kiện hiện nay.- Hội thảo T/c Công an nhân dân, 7-2005.
 27. Sức sống của tác phẩm Hệ tư tưởng Đức. Hội thảo “Tác phẩm hệ tư tưởng Đức”. Hà Nội-10/2005.
 28. Toàn cầu hoá hiện nay và quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội.- Hội thảo quốc tế Toàn cầu hoá: Những vấn đề triết học ở châu á-Thái Bình Dương. Hà Nội 21-22/11-2005.
 29. Xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Hội thảo Tổng Kiên đoàn lao động Việt Nam: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Hà Nội, 25-01-2007.
 30. Kinh tế thị trường và trách nhiệm xã hội. Hội thảo quốc tế: Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội (International Symposium on Social Justice, social resposibility and social solidarity), Hanoi, 15-16/10/2007.
 31. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay đối với những thế hệ trước và các thế hệ tương lai. Hội thảo quốc tế “Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường”- International Conference: “Social Responsibility in the context of Martket Economy”. Đồ Sơn, Haỉ Phòng-12-24/02/2009.
 32. Chủ nghĩa xã hội: từ mục tiêu đến mô hình.- Hội thảo quốc tế “Mô hình chủ nghĩa xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.- Đồ Sơn, Hải Phòng 25-26/04/2011.
 33. Công nghiệp hoá theo hướng hiện đại và sự phát triển bền vững.- Hội thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Hà Nội, 23-08-2011.
 34. Triết học với sự phát triển bền vững của đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hoá.- Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy triết học trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá. Hà Nội, 07-08/11-2011.

* ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: 

 1. Chủ nhiệm đề tài: Quan điểm của C.Mác, F.Engen và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ và khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.  Mã số: KX. 01. 01. Thời gian thực hiện: 1992 - 1996. Đã nghiệm thu. Loại xuất sắc. Đã xuất bản. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997.
 2. Tham gia đề tài: Hồ Chí Minh về con người và chính sách xã hội đối với con người.  Mã số: KX. 05. 02. Thời gian thực hiện: 1992 - 1995.  Đã nghiệm thu. Loại xuất sắc. Đã xuất bản. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996.
 3. Phó chủ nhiệm đề tài: Vấn đề phát huy và sử dụng đúng đắn vai trò động lực của con người trong sự phát triển kinh tế - xã hội.  Mã số: KX. 07. 03. Thời gian thực hiện: 1992 - 1996.  Đã nghiệm thu.  Loại xuất sắc. Đã xuất bản. Nxb Khoa học XÃ hội, Hà Nội, 1997.
 4. Tham gia và thành viên Ban biên tập đề tài: Sách giáo khoa triết học.  Mã số : KX. 10. 01. Thời gian thực hiện: 1992 - 1995.  Đã nghiệm thu.  Loại xuất sắc. Đã xuất bản. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999.
 5. Phó chủ nhiệm đề tài: Chủ nghĩa xã hội - từ lý luận đến thực tiễn.  Mã số : KHXH. 01. 08. Thời gian thực hiện: 1997- 2000. Đã nghiệm thu. Loại xuất sắc. Đã xuất bản. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
 6. Chủ nhiệm đề tài: Những vấn đề toàn cầu trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Mã số: KX.08.05. Thời gian thực hiện: 2001-2005. Đã nghiệm thu. Loại khá.
 7. Chuyên đề: "Cái phổ biến" và “cái đặc thù” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đề tài KX.04.06/06-10, Chương trình KX.04/06-10. “Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (06-10-2008).                                                                

* ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ:

 1. Chủ nhiệm đề tài: Tiến bộ xã hội ở Việt Nam: một số vấn đề thực tiễn và lý luận cấp bách. Thời gian thực hiện: từ 1996-1999. Đã nghiệm thu.Loại xuất sắc. Đã xuất bản
 2. Tham  gia đề tài: Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong sự phát triển xã hội. Trong Chương trình cấp Bộ: Triết lý phát triển. Thời gian thực hiện: 1997-1999. Đã nghiệm thu. Loại xuất sắc. Đã xuất bản.
 3. Chủ nhiệm đề tài: Nhìn lại 55 năm nghiên cứu triết học ở Việt Nam: những vấn đề chủ yếu. Thời gian thực hiện: 2000 - 2001. Đã nghiệm thu ngày 25-6- 2002. Loại xuất sắc. Đã xuất bản.
 4. Chủ nhiệm dự án: Điều tra cơ bản nguồn nhân lực các tỉnh miền Trung phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  Thời gian thực hiện: 1999 - 2001. - Đã nghiệm thu. Loại Xuất sắc.
 5. Chủ nhiệm đề tài:  Nhiệm vụ cấp Bộ quản lý nhà nước về môi trường. Thời gian thực hiện: 2001 - 2002. - Đã nghiệm thu 2002. Loại Xuất sắc.
 6. Chủ nhiệm hệ đề tài: Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam,  tập 1. Thời gian thực hiện: 2001 - 2003. Đã nghiệm thu. Loại Khá, 6/7 XS.
 7. Chủ nhiệm đề tài hợp tác Việt - Nga: Vận mệnh lịch sử của chủ nghĩa xã hội. Thời gian thực hiện: 2001 - 2003. Đã nghiệm thu. Loại khá.
 8. Chủ nhiệm Đề tài nhánh Đề tài độc lập cấp Nhà nước. “Giải quyết vấn đề dân tộc, quan hệ giữa các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.- Trong đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu các giải pháp bảo đảm bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội tại các vùng đa dân tộc miền núi” (ĐTĐL-2002-2005). Chủ nhiệm GS.TS Hoàng Chí Bảo. HVCTQG HCM.
 9. Chủ nhiệm Nhiệm vụ cấp Bộ: Việc thực hiện dân chủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX và các Nghị quyết của Trung ương. Nhiệm vụ cấp Bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2005. Đã nghiệm thu.
 10. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, t.2 - 2006-2009

* ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. Hướng dẫn tiến sỹ:

STT

         Họ và tên

Tên đề tài Năm bảo vệ
01 Phạm Văn Đức

Sự kế thừa và phát triển trong quá trình nhận thức phạm trù "quy luật"

1994
02 Đỗ Thị Ngọc Lan

Mối quan hệ giữa thích nghi và biến đổi môi trường tự nhiên của con người trong quá trình hoạt động sống

1995
03 Vũ Thị Tùng Hoa

Sự tác động qua lại giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong sự  hình thành và phát triển con người

1996
04 Nguyễn Đình Chiến

Mối quan hệ  nhân quả trong việc cấu thành tội phạm kinh tế và cách khắc phục trong điều kiện nước  ta hiện nay

2003
05 Đặng Duy Trinh

Quan điểm của chủ nghĩa thực chứng về kinh nghiệm và vai trò của nó trong  nhận thức

Bảo vệ tại CHLB Đức
06 Bùi Văn Dũng

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường cho sự phát triển lâu bền

1999
07 Nguyễn Hữu Vượng

Tiến bộ xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

2001
08 Trần Văn Khánh

Vấn đề vận dụng nguyên lý tính độc lập tương đối của ý thức xã hội trong hoạt động thực tiễn

2002
09 Lê Thị Kim Chi

Vai trò động lực của nhu cầu và vấn đề chủ động định hướng hoạt động của con người trên cơ sở nhận thức các nhu cầu

2002
10 Nguyễn Tấn Hùng

Phương pháp phân tích mẫu thuẫn và sự vận dụng nó trong nghiên cứu quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở nước ta

2000
11 Đoàn Văn Khái

Nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại đất nước

2000
12 Đỗ Minh Hợp

Vấn đề bản thể loại trong một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại

2000
13 Vương Thị Bích Thuỷ

Quan niệm của Triết học Mác về tất yếu và tự do và ý nghĩa thực tiễn của nó

2003
14 Nguyễn Văn Sanh

Vấn đề tự ý thức trong lịch sử triết học phương Tây (từ triết học Hy lạp cổ đại đến triết học Mác)

2004
15 Nguyễn Khắc Chương

Vấn đề tiêu chuẩn của chân lý

2004
16 Mai Thị Quý

Toàn cầu hoá và vấn đề kế thừa giá trị truyền thống của dân tộc

2007
17 Lê Thị Tuyết Ba

Ý thức đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường

2008
18 Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiện tượng học của Edmund Husserl và sự xuất hiện của nó ở Việt Nam

2008
19 Nguyễn Thị Ngọc Anh

Vấn đề văn hoá kinh doanh ở nước ta hiện nay

2011
20 Phạm Thị Oanh

Mối quan hệ con người - tự nhiên và sự phát triển xã hội theo hướng bền vững

 
21 Trịnh Sơn Hoan

Vấn đề nhân sinh trong triết học Mỹ

 
22 Ngô Thị Như

Triết học chính trị của John Stuart Mill - giá trị và bài học lịch sử

 
23 Nguyễn Thái Sơn

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hướng dẫn thạc sỹ:

STT Họ và tên

                                                             Tên đề tài

Năm bảo vệ
01 Trần Hồng Lưu

Tri thức khoa học và vai trò của nó trong điều kiện nước ta hiện nay

1995
02 Đoàn Văn Khái

Nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

1996
03 Vương Thị Bích Thuỷ

Góp phần tìm hiểu mối quan hệ tất yếu và tự do trong lịch sử triết học

1998
04 Lê Thị Tuyết Ba

Vai trò của ý thức đạo đức trong điều kiện nền kinh tế thị trường

1998
05 Lê Văn Dũng

Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế thị trường

1999
06 Mai Thị Quý

Vấn đề kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá

2002
07 Nguyễn T. Ngọc Anh

Chủ nghĩa thực chứng và quan niệm của chủ nghĩa thực chứng về mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên

2004
08 Nguyễn Thị Thanh Minh

Tư tưởng của G.Rútxô về quyền tự do, về bình đẳng và về nhà nước

2006
09 Nguyễn Thị Kim Oanh

Phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ở Việt Nam hiện nay

2006
10 Hoàng Thị Nga

Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông Nghệ An hiện nay

2006
11 Đới Thị Thêu

Vấn đề chân lý trong triết học Hêghen và triết học Mác

2011
12 Nguyễn Thị Hoa Phượng

Quan đIểm của Nho giáo sơ kỳ về giáo dục

2011
13 Cao Thị Hoa

Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ Thừa Thiên - Huế

2011
14 Bùi Thị Phương Thư

Vấn đề nhân vị trong thế giới phẳng

2011
15 Vũ Thị Hằng Nga Khía cạnh thế giới quan và nhân sinh quan trong Sử thi Tây nguyên

Dự kiến 

2012

Nguồn: GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn


 Khoa Lý luận chính trị  25-03-2012  In
Đang trực tuyến
 • Khách: 2
 • Thành viên: 0
 • Tổng số thành viên: 36
 • Thành viên mới nhất: danguy

 • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---