Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo v/v thành lập Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017-2018

             ĐẠI HỌC HUẾ                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            KHOA LỊCH SỬ                                                  -----------o0o----------

                                                                                                 Huế, ngày 22  tháng 8  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BCN KHOA LỊCH SỬ

 

(V/v thành lập Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017-2018)

            - Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BCN Khoa về việc quản lý các hoạt động học tập, sinh hoạt của sinh viên Khoa Lịch sử;

            - Theo công văn số 441/KH – ĐHKH   ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HS, SV năm học 2017-2018”;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cử các cán bộ có tên sau đây vào Ban chỉ đạo Tuần sinh hoạt công dân HS-SV Khoa Lịch sử năm học 2017-2018:

 

1

 PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng :Trưởng ban       

8

Ths.Trần Mai Phượng :GVCV, UV

2

TS Dương Quang Hiệp:  Phó ban, trực chỉ đạo

9

Ths.Nguyễn Thu Hằng: GVCV, UV

3

ThS. Nguyễn Mạnh Hà: TLTC- QLSV, GVCV, UV

10

Ths.Trần Thị Hợi      : GVCV, UV

4

Ths.Nguyễn Chí Ngàn BT LCĐ, GVCV, UV

11

CN. Mai Văn Được : GVCV, UV

5

Ths. Trương Tuấn Vũ: GVCV, UV

12

CN. Lê Nam Trung Hiếu : GVCV, UV

6

Ths.Mai  Thuý Bảo Hạnh: GVCV, UV

13

CN. Hoàng Thị Anh Đào: GVCV, UV

7

Ths. Trần Thị Tâm : GVCV, UV

 

 

 

Điều 2: Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo như sau:

            - Phụ trách chung: Đ/c Nguyễn Văn Đăng

            - Đôn đốc thực hiện sinh hoạt: Đ/c Dương Quang Hiệp, Nguyễn Chí Ngàn, Mai Văn Được, Nguyễn Mạnh Hà

           

Trực tiếp theo dõi, quản lý sinh viên tại Giảng đường I, ĐHSP, 34 Lê Lợi :

 

* Đợt  ngày 26 tháng 8  năm 2017 gồm các Khóa K 40 ngành Lịch sử, Đông Phương học gồm các Thầy/Cô:

  1. Nguyễn Chí Ngàn
  2. Hoàng Thị Anh Đào
  3. Dương Quang Hiệp (phụ trách chung)
  4. Nguyễn Mạnh Hà  (danh sách sinh viên vắng)

 

* Đợt  ngày 27 tháng 8 năm 2017 gồm các Khóa  K 39  ngành Lịch sử, Đông Phương học gồm các Thầy/Cô:

     1. Mai Văn Được

     2. Trần Thị Hợi

     3. Dương Quang Hiệp (phụ trách chung)

     4. Nguyễn Mạnh Hà  (danh sách sinh viên vắng)

* Đợt  ngày 28 tháng 8 năm 2017 gồm các Khóa  K 38  ngành Lịch sử, Đông Phương học gồm các Thầy/Cô:

   

     1. Nguyễn Mạnh Hà  (danh sách sinh viên vắng)

     2. Mai Thúy Bảo Hạnh

     3. Trần Mai Phượng

     4. Trần Thị Tâm

     5. Nguyễn Thu Hằng

     6. Dương Quang Hiệp (phụ trách chung)

Trực tiếp theo dõi, quản lý sinh viên tại HỘI TRƯỜNG A1 trường ĐHKH, 77 Nguyễn Huệ gồm các Thầy/Cô:

 

* Đợt  ngày 5 và 6  tháng 9 năm 2017 gồm các Khóa  K 41  ngành Lịch sử, Đông Phương học học tại

 1. Trương Tuấn Vũ

 2. Lê Nam Trung Hiếu

 3. Dương Quang Hiệp (phụ trách chung)

 4. Nguyễn Mạnh Hà  (danh sách sinh viên vắng)

 

Thời gian học tập: Buổi sáng từ 7h15; Buổi chiều từ 13h30

 

Tổ chức đánh giá, tổng kết đợt sinh hoạt, phát động phong trào tại Khoa (thời gian cụ thể bố trí sau) do đ/c Nguyễn Văn Đăng phụ trách.

 

 Điều 3: Các cán bộ có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Sau khi tổng kết và báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà trường, Ban Chỉ đạo Khoa tự giải tán.

                                   

                                                                                                                                                                                            TRƯỞNG KHOA

                                                                      PGS.TS Nguyễn Văn Đăng

                                   

                                   

Nơi gửi:

-  Phòng CT HS SV

- Các cá nhân có tên ở điều I

- Lưu VP Khoa

 

 Khoa Lịch sử  28-08-2017 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---