Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnV/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp và thực tập cuối khóa năm học 2011-2012

                ĐẠI HỌC HUẾ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Căn cứ vào điều 24 của Quy chế học vụ (ban hành theo Quyết định số 324/2008/QĐ-ĐHKH-ĐT) ngày 18/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và xét theo điều kiện thực tế của Nhà trường, đồng thời để nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo phương thức Tín chỉ, Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa và các lớp sinh viên thực hiện theo đúng các vấn đề sau:

1. Thực tập cuối khóa: (Chỉ đối với những ngành có thiết kế trong chương trình đào tạo).

            - Thực tập cuối khóa được tổ chức vào đầu học kỳ 8.

            - Sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp thì học phần Thực tập cuối khóa được thực hiện cùng lúc với thực tập Khóa luận. Điểm học phần thực tập cuối khóa có thể lấy theo điểm của Khóa luận tốt nghiệp, nhưng được tách ra một học phần riêng

            - Sinh viên không làm Khóa luận thì học phần thực tập cuối khóa là học phần bắt buộc. Kết quả điểm thực tập cuối khóa được đánh giá như một học phần riêng biệt.

2. Sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp:

            - Đầu học kỳ cuối khóa (HK 8), sinh viên nộp bản đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cho Khoa/Bộ môn chuyên môn. Thời gian làm Khóa luận tốt nghiệp là 12 tuần.

            - Sinh viên được làm Khóa luận tốt nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện sau:

            + Đã tích lũy đủ số tín chỉ của các học phần bắt buộc (114 tín chỉ);

            + Tổng số tín chỉ đã tích lũy đến thời điểm đăng ký không nhỏ hơn số tín chỉ theo thiết kế toàn khóa trừ đi số tín chỉ Thực tập cuối khóa và số tín chỉ khóa luận;

            + Điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm đăng ký đạt từ từ 2,5 trở lên;

            + Được các khoa chuyên môn đề nghị trên cơ sở số lượng cán bộ hướng dẫn, số đề tài, cơ sở vật chất…

            - Trong trường hợp một số ngành đào tạo có số sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận quá ít (< 10 SV), các Khoa có thể đề xuất phương án cho tất cả sinh viên làm Khóa luận. Trên cơ sở tình hình thực tế, Nhà trường sẽ xem xét và quyết định.

3. Sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp:

            - Sinh viên không làm Khóa luận, phải đăng ký học thêm một số học phần trong số các học phần tự chọn thuộc Khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành theo hướng dẫn của Khoa để tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình. Sinh viên chuyên ngành này có thể đăng ký học các học phần chuyên ngành khác.

 

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                              Nguyễn Văn Tận


 Khoa Lịch sử  12-01-2012  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---