Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnLịch Công tác tốt nghiệp năm học 2010-2011

                      ĐẠI HỌC HUẾ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số: 176/TB-ĐHKH-ĐTĐH                                                Huế, ngày 30 tháng 03 năm 2011


LỊCH CÔNG TÁC TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011

KHÓA 31 - CHÍNH QUY, KHÓA 17 - VLVH & LUẬT - BẰNG 2

Stt NỘI DUNG CÔNG TÁC Ngày thực hiện Đơn vị phụ trách
1 Ra quyết định thành lập Ban coi thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác Lênin 15/04/2011 P. ĐTĐH-CTSV
2 Thi Tốt nghiệp các môn Khoa học Mác Lênin Sáng 23/04/2011 Ban coi thi TN
3 Chấm thi TN các môn Khoa học Mác Lênin Sáng 24/04/2011 Ban chấm thi TN
4 Các đơn vị nộp danh sách đề tài khóa luận của sinh viên; Thành lập Hội đồng tốt nghiệp cấp Khoa; Gửi danh sách cán bộ tham gia các Hội đồng tốt nghiệp cấp Trường (qua Phòng ĐTĐH - CTSV)

 Hạn cuối

05/05/2011

 Các Khoa, Bộ môn
5 Ra quyết định thành lập Hội đồng xét, thi, bảo vệ tốt nghiệp và các Ban chuyên môn của HĐ  10/05/2011 P. ĐTĐH-CTSV
6 Họp Hội đồng xét và ra quyết định dự thi tốt nghiệp của sinh viên  12/05/2011 Hội đồng P.ĐTĐH-CTSV
7 Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp  23-28/05/2011 Hội đồng
8 Thi tốt nghiệp chuyên môn (Buổi sáng)  27 và 28/05/2011
Hội đồng
9 Chấm thi viết các môn thi tốt nghiệp  30 và 31/05/2011
Hội đồng
10 Sinh viên TN khám sức khỏe tại 77 Nguyễn Huệ  29/05/2011 Y tế + P.ĐTĐH - CTSV
11

Họp HĐ xét tốt nghiệp: - Cấp Khoa

                                     - Cấp trường

02/06/2011

08/06/2011

Khoa, Bộ môn

Hội đồng

12  Báo cáo đề nghị Đại học Huế xét tốt nghiệp
10/06/2011
P.ĐTĐH-CTSV
13 Dự kiến tổ chức Lễ Tốt nghiệp 30/06/2011 Trường

                                                                                                                

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                               Đã ký


                                                                                                             PGS.TS. Nguyễn Văn Tận


 Khoa Lịch sử  27-04-2011  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---