Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnVề việc làm hồ sơ tốt nghiệp ra trường

            ĐẠI HỌC HUẾ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 211/TB-ĐHKH-ĐT                                   Huế, ngày 25 tháng 04 năm 2011

 

                                                  THÔNG BÁO

                                Về việc làm hồ sơ tốt nghiệp ra trường

 

                     Kính gửi: - Trưởng các đơn vị

                                     - Các lớp sinh viên tốt nghiệp

 

          Để hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp năm học 2010 – 2011 của các lớp sinh viên đào tạo tại trường, Nhà trường thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên những nội dung chính như sau:

          1. Sinh viên tự kê khai đầy đủ các thông tin vào phiếu đăng ký để làm bằng tốt nghiệp (theo mẫu). Sau đó lớp trưởng thu, sắp xếp thứ tự theo A, B, C và nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo Đại học – Công tác Sinh viên trước ngày 10/05/2011.

          2. Các sinh viên phải trả sách, tài liệu học tập…cho Thư viện và các đơn vị trong trường, đồng thời thanh toán các khoản tiền còn nợ (nếu có) tại Phòng Kế hoạch tài chính – CSVC trước ngày 15/06/2011.

          3. Lệ phí tốt nghiệp: 30.000 đồng/1sv

          Địa điểm nộp lệ phí: Tại Phòng Kế hoạch tài chính - CSVC

          Cấp bản sao bằng tốt nghiệp in màu: 10.000 đồng/ 1 bản, đăng ký tại Phòng Đào tạo Đại học – Công tác Sinh viên đến hết ngày 08/06/2011.

Yêu cầu Trưởng các đơn vị và các lớp trưởng thông báo đến từng sinh viên trong lớp biết để thực hiện đúng nội dung thông báo này.

 

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          Đã ký

 

 

                                                                              PGS.TS. Nguyễn Văn Tận


 Mẫu đính kèm:

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Phòng Đào tạo ĐH – CTSV                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           ************

 

                                               PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM BẰNG TỐT NGHIỆP

                                                     ************************

 

Họ và tên:………………………………………...............................…..Giới tính:...................…………………

Ngày sinh:……………………………………….................................….Tôn Giáo:.................………………...

Nơi sinh:…………………………………………………………….......................................................……………

Quê quán:……………………………………………………………………....................................................…..

Lớp:………………………………………….................................…………Khoa:….....................……………….

Địa chỉ gia đình để liên lạc (Sau khi tốt nghiệp)……………………........................................…………..

……………………………………………………………………………........................................................………

Số điện thoại: NR…………………………........................................…DĐ............……………………………….

 

                                                                                        Huế, ngày      tháng     năm 2011

                                                                                                (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Nộp tại phòng Đào tạo ĐH – CTSV (Theo đơn vị lớp, theo A,B,C)

            - Sinh viên phải tự ghi vào phiếu đăng ký này, không nhờ người khác ghi hộ (Nếu có gì sai sót sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm)

 


 Khoa Lịch sử  27-04-2011  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---