Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Thông báo v/v họp lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025-2030

Thực hiện công văn số 136/ĐHKH-TCHC ngày 22/2/2021 của nhà trường v/v quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025-2030, BCN Khoa xin thông báo lịch họp đến toàn thể cán bộ Khoa như sau:
Thời gian: ngày 26/2/2021 (thứ Sáu, cả ngày)
Sáng:
Họp cán bộ toàn Khoa:
- 8h00 – 9h00: lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch trưởng Khoa
- 9h00 – 10h00: lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch phó trưởng Khoa
- Thành phần: toàn thể viên chức, HĐLĐ không xác định thời hạn của đơn vị
- Từ 10h – 11h15: lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch trưởng các Bộ môn
o BM Lịch sử Việt Nam: 10h00 – 10h25, Tp: cán bộ BM LSVN
o BM Lịch sử thế giới – Đông phương học: 10h25 – 10h50, Tp: cán bộ BM LSTG-ĐPH
o BM Nhân học – Khảo cổ - VHDL: 10h50 – 11h15, Tp: cán bộ BM NH-KC-VHDL
 
Chiều:
Họp Chi bộ:
Thành phần: toàn thể đảng viên là cán bộ
- 14h00 – 14h30: lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch trưởng Khoa
- 14h30 – 15h00: lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch phó trưởng Khoa
- 15h00 – 16h00: lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch trưởng các bộ môn: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới – Đông phương học, Nhân học – Khảo cổ - VHDL
 
Họp lãnh đạo Khoa và Chi ủy:
- 16h00 – 17h00: lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch trưởng Khoa, phó trưởng Khoa và trưởng các bộ môn thuộc Khoa
 
Vậy kính thông báo để quý Thầy Cô biết, tham dự đông đủ, đúng thành phần và thời gian.
Trân trọng!
 
                                                                                                          CHI ỦY - BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Người đăng: Khoa Lịch sử