Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Thông báo về Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Lịch sử năm học 2020-2021

Thông báo về Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Lịch sử năm học 2020-2021

Thời gian: 14h30 ngày 24 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng BT Khoa Lịch sử

Thành phần: Đại biểu, toàn thể CBVC Khoa Lịch sử.

 

                                                                                                                           BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Người đăng: Khoa Lịch sử