Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Tổng kết phong trào Học tập tốt, rèn luyện tốt và trao học bổng khuyến học năm 2019-2020

TỔNG KẾT PHONG TRÀO HỌC TẬP TỐT, RÈN LUYỆN TỐT

VÀ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2019 – 2020 
 
Thời gian: 18h30.
 
Địa điểm: Hội trường A1.
 
Thành phần: Khách mời, thoàn thể cán bộ, sinh viên Khoa Lịch sử.
 
              
                                                                                                                 BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Người đăng: Khoa Lịch sử