Tin tức

Hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 16/5, Đảng uỷ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Tham dự có: PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng của Trường.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng quán triệt, triển khai các văn bản: (1) Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; (2)Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế ; (3)Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; (4) Chỉ thị 28/CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; (5) Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; (6) (7) Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25/NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Chương trình 55 – CTr/TU ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tỉnh TT Huế; (8)Kết luận 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng quán triệt, triển khai các văn bản

Việc quán triệt và triển khai nội dung các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy giúp cán bộ, viên chức và lao động của Trường nắm được tinh thần và nội dung trọng tâm các văn bản nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của Trường tham dự hội nghị

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp