Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Võ Thanh Tùng
0935.961.369 vttung@hueuni.edu.vn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hà Văn Hành
0912.501.929 hvhanh@hueuni.edu.vn
PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền
0976.557.727 tntuyen@hueuni.edu.vn


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ


1. Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thanh Tùng


- Phụ trách chung về mọi tổ chức, hoạt động của Nhà trường.
- Xây dựng mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển Nhà trường; công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.
- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; công tác hành chính, tổng hợp, thanh tra, pháp chế, thi đua, khen thưởng.
- Công tác kế hoạch - tài chính, cơ sở vật chất; Công tác hợp tác quốc tế.
- Công tác đào tạo liên kết.
- Chủ tài khoản của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
- Chịu trách nhiệm phát ngôn và công tác truyền thông của Nhà trường.
- Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ các hệ đào tạo của Nhà trường.
- Giám đốc Trung tâm Tin học;


Phụ trách các đơn vị:
Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Toán, Khoa Vật lý, Khoa Điện tử - Viễn thông, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngữ văn, Khoa Báo chí – Truyền thông, Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ môi trường, Viện nghiên cứu hoạt chất công nghệ sinh học.


2. Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Hà Văn Hành


- Thường trực điều hành và giải quyết công việc của Nhà trường theo ủy quyền khi Hiệu trưởng đi công tác vắng.
- Giúp Hiệu trưởng giải quyết một số công việc liên quan đến công tác cơ sở vật chất, kế hoạch tài chính của nhà trường.
- Công tác khoa học và công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
- Công tác bảo vệ, Nhà ở chuyên gia và giảng viên thỉnh giảng (Nhà khách của Nhà trường); Công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ;
- Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.
- Đảm trách công tác Công đoàn, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ; phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động liên quan đến đoàn viên công đoàn, người lao động và các công tác Hội Cựu chiến binh, Quân sự, tự vệ, Hội Cựu giáo chức.


Phụ trách các đơn vị:
Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất, Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Khoa Địa lý - Địa chất, Khoa Kiến trúc, Khoa Lịch sử, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn.


3. Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền


- Phụ trách công tác đào tạo đại học, sau đại học, công tác học sinh, sinh viên và khối chuyên.
- Công tác khởi nghiệp sinh viên và quan hệ với doanh nghiệp, công tác đổi mới và sáng tạo của Nhà trường.
- Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Nhà trường.
- Giúp Hiệu trưởng giải quyết một số công việc liên quan đến công tác đào tạo liên kết, công tác hợp tác quốc tế.
- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên; phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức các hoạt động liên quan đến Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên.


Phụ trách các đơn vị:
Phòng Đào tạo đại học, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục; Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Môi trường, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và phát triển vùng Duyên hải.

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp