Thông báo

TUYỂN DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO NHẰM THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Nhà khoa học,

Nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao và thương mại hóa, phát huy nguồn lực về khoa học công nghệ, Đại học Huế tổ chức Chương trình ươm tạo nhằm thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Đề án 844, nội dung như sau:

1. Đối tượng
Các sản phẩm khoa học và công nghệ do các nhà khoa học, sinh viên trong Đại học Huế, các doanh nghiệp hợp tác với Đại học Huế nghiên cứu, ưu tiên các sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ.

2. Phạm vi
- Thuộc các đề tài, nhiệm vụ, chương trình khoa học và công nghệ các cấp.
- Thời gian nghiên cứu từ năm 2016 đến nay, bao gồm sản phẩm thuộc các đề tài chuẩn bị nghiệm thu.

3. Lĩnh vực
Sản phẩm thuộc tất cả các lĩnh vực nghiên cứu đang triển khai trong Đại học Huế

4. Thời gian ươm tạo
- Từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2024.
(Nội dung chi tiết chương trình theo file đính kèm).

Đại học Huế trân trọng kính mời các Nhà khoa học có sản phẩm khoa học và công nghệ phù hợp với tiêu chí tuyển chọn, đăng ký tham gia chương trình:
✒Hình thức đăng ký trực tuyến qua địa chỉ http://tiny.cc/ymmbvz;
🚨Thời gian đăng ký: trước ngày 10/11/2023;

 

CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM:

Bộ tiêu chí tuyển chọn dự án

Chương trình Ươm tạo thương mại hóa sản phẩm KHCN 2023

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp