Thông báo

QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận sinh viên đủ điều kiện học đại học chương trình thứ hai năm 2020

Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo sinh viên trúng tuyển đại học ngành thứ hai, năm học 2020-2021.

QUYẾT ĐỊNH

Người đăng: Phòng ĐTĐH&CTSV
Được đăng ở: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp