Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận sinh viên đủ điều kiện học đại học chương trình thứ hai năm 2020

Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo sinh viên trúng tuyển đại học ngành thứ hai, năm học 2020-2021.

QUYẾT ĐỊNH

Người đăng: Phòng ĐTĐH&CTSV