Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Tổ chức và Hành chính

Cơ cấu tổ chức

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH

LÃNH ĐẠO PHÒNG

1

 

TS. Phan Tuấn Anh

Trưởng phòng, Bí thư chi bộ - Phụ trách chung

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động của đơn vị, kiểm tra thực hiện công việc của toàn đơn vị;

- Trực tiếp phục trách các công tác nhân sự: tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, kỷ luật…;

- Xây dựng các quy định, quy chế liên quan đến các công tác phụ trách; xét duyệt các quy định, quy chế trước khi trình BGH ban hành;

- Duyệt các khoản mục tài chính và chi tiêu của đơn vị theo quy định chi tiêu nội bộ và quy định chi tiêu của đơn vị;

- Xét duyệt, ký tắt và ký ban hành các loại văn bản liên quan đến công tác được giao phụ trách;

- Phụ trách và sinh hoạt tại Tổ Nhân sự.

 

2


 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó trưởng phòngPhó bí thư chi bộ

- Đề xuất Ban Giám hiệu duyệt thực hiện nội dung yêu cầu của công văn đến;

- Phối hợp với các đơn vị quản lý hội trường A1, phòng hội thảo, phòng họp nhà A, phòng tiếp khách của Ban Giám hiệu;

- Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác hành chính và các hoạt động của Nhà trường;

- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Nhà trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) ký ban hành;

-Thừa lệnh Hiệu trưởng ký và trực tiếp giải quyết các văn bản thuộc lĩnh vực về hành chính, tổng hợp như: giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận là cán bộ của Trường, giấy mời họp, lệnh điều xe, giấy giới thiệu, giấy đi đường; xác nhận sơ yếu lý lịch và mức lương cán bộ, xác nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng…; xác nhận bản sao công văn;

- Giải quyết công việc chung của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

 

TỔ NHÂN SỰ

 

1

 

 

PGS.TS. Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng

- Tham gia sinh hoạt tại Tổ.

 2

 

TS. Phan Tuấn Anh - Trưởng phòng

-Phụ trách chung và sinh hoạt tại Tổ

 

 

3

 

CN. Hà Ngọc Đức - Chuyên viên, Tổ trưởng

- Lập báo cáo tổng hợp theo định kỳ; thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự, hành chính theo định kỳ và đột xuất; soạn thảo diễn văn, các công việc liên quan đến khánh tiết của trường;

- Tuyển dụng viên chức; hợp đồng lao động;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước;

- Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý;  Điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận viên chức và HĐLĐ;

- Thành lập, kiện toàn các hội đồng Trường; Thành lập đơn vị mới, sáp nhập, giải thể, chia tách….

- Công tác quy hoạch chuyên môn, quy hoạch cán bộ quản lý;

- Tạm thời phụ trách công việc phục vụ liên quan đến Hội đồng Trường cho đến khi có nhân sự chuyên trách VP Hội đồng trường;

- Dự trù kinh phí về CSVC cho Phòng.

 

 

4

 

CN. Đinh Thị Thanh Huyền - Chuyên viên

- Quản lý hồ sơ CBVC, HĐLĐ; Quản lý phần mềm Nhân sự; Cập nhật hồ sơ Nhân sự và phần mềm Nhân sự;

- Nâng lương thường xuyên; Nâng lương trước thời hạn; Phụ cấp ưu đãi; Phụ cấp thâm niên nhà giáo;

- Giải quyết thủ tục đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài, công tác, hội nghị, hội thảo của CBVC và HĐLĐ;

- Giải quyết thủ tục thôi việc, chấm dứt HĐLĐ;

- Phụ trách làm lịch tuần của Trường; cập nhật thông tin lên Website của Phòng;

- Phụ trách thông tin, quảng bá về Trường; các hoạt động về lĩnh vực báo chí, tuyên truyền.

5

 

ThS. Lê Thị Như Quỳnh - Chuyên viên

-Phụ trách Bảo hiểm xã hội của Trường;

- Chấm công lao động; tiền lễ; cấp giấy đi đường cho CBVC, HĐLĐ của Nhà trường; kê khai tài sản, thu nhập;

- Kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có trình độ GS, PGS, TS đến tuổi nghỉ hưu; giải quyết thủ tục nghỉ hưu theo quy định;

- Chuyển đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức; xét hết tập sự của viên chức;

- Tạm ứng, hoàn kinh phí tổ chức các hoạt động của Trường.

 

TỔ THANH TRA, PHÁP CHẾ VÀ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

 

 

 

ThS. Nguyễn Minh Cần - Chuyên viên chính, Tổ trưởng

- Chịu trách nhiệm về việc Thi đua, khen thưởng của Nhà trường theo quy định hiện hành;

- Chịu trách nhiệm về việc Thanh tra, Kiểm tra, Giám sát;

- Chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư góp ý, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, sinh viên và nhân dân liên quan đến hoạt động của Nhà trường;

- Xây dựng các văn bản quy định của nhà trường; tổng hợp đóng góp ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật…;

-Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục…;

- Kỷ luật cán bộ.

 

 

2

 

CN. Phạm Thị Hồng Oanh - Chuyên viên

- Công tác Pháp chế và công tác thực hiện Ngày pháp luật của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng năm của Nhà trường;

- Tiếp nhận, quản lý công văn, giấy tờ và lưu trữ hồ sơ liên quan đến công việc của tổ Thanh tra, Pháp chế và Thi đua, Khen thưởng;

- Phụ trách theo dõi khối thi đua đào tạo;

- Thống kê, tập hợp số liệu về thi đua khen thưởng của các tập thể, cá nhân và của Trường;

- Tập hợp thi đua cuối năm, phối hợp với Tổ Nhân sự để thực hiện phân loại viên chức.

 

 

3

 

KS. Nguyễn Đăng Trường - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

- Công tác chuyên trách Văn phòng Đảng uỷ Nhà trường;

- Theo dõi mảng quốc phòng, an ninh;

- Công tác Quân sự, tự vệ của Nhà trường;

- Phối hợp thực hiện các mảng liên quan của Tổ.

 

4

 

CN. Phạm Thị Thanh Văn – Cán sự

Văn phòng Công Đoàn Trường

- Công tác chuyên trách Văn phòng Công đoàn Nhà trường;

- Phối hợp thực hiện công tác tiếp dân của Nhà trường;

- Phối hợp thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng của Nhà trường theo quy định hiện hành;

- Phối hợp thực hiện các mảng liên quan của Tổ.

 

 

TỔ HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

 

 

1

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó bí thư chi bộ, Phó Trưởng Phòng, Tổ trưởng

-Quản lý và sinh hoạt tại Tổ.

2

 

CN.Hoàng Thị Mỹ Phượng – Chuyên viên, Văn thư Trường

-Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu;

- Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các tổ chức đoàn thể  trực thuộc Nhà trường.

3

 

CN. Trần Hữu Hùng – Nhân viên bảo vệ, Tổ Phó

- Thực hiện công tác bảo vệ; duy trì trật tự, trị an trong khu vực Trường;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn cơ sở vật chất của Nhà trường.

4

 

Trần Văn Quang – Nhân viên bảo vệ

-Thực hiện công tác bảo vệ; duy trì trật tự, trị an trong khu vực Trường;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn cơ sở vật chất của Nhà trường.

5

 

Hồ Văn Năm – Nhân viên bảo vệ

- Thực hiện công tác bảo vệ; duy trì trật tự, trị an trong khu vực Trường;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn cơ sở vật chất của Nhà trường.

6

 

 

CN. Nguyễn Ngọc Lợi – Nhân viên bảo vệ

- Thực hiện công tác bảo vệ; duy trì trật tự, trị an trong khu vực Trường;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn cơ sở vật chất của Nhà trường.

7

 

Lê Hồng Khanh – Nhân viên bảo vệ

- Thực hiện công tác bảo vệ; duy trì trật tự, trị an trong khu vực Trường;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn cơ sở vật chất của Nhà trường.

 

8

 

CN. Lê Văn Tuấn – Nhân viên bảo vệ

- Thực hiện công tác bảo vệ; duy trì trật tự, trị an trong khu vực Trường;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn cơ sở vật chất của Nhà trường.

9

 

Nguyễn Thị Tuyết – Nhân viên phục vụ

-Phụ trách phục vụ Phòng họp, hội trường, phòng BGH và phòng TC&HC;

-Hỗ trợ photo tài liệu…

10

 

CN. Đỗ Thị Vân Anh – Nhân viên phục vụ

Quản lý và phục vụ nhà khách nhằm bảo đảm lưu trú cho giảng viên thỉnh giảng, khách của Nhà trường.

11

 

Trần Công Sơn – Lái xe cơ quan

Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

12

 

Nguyễn Ngọc Thảo – Lái xe cơ quan

Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Nhà trường.