Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Tổ chức và Hành chính

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  1. CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổng hợp, hành chính, phục vụ, văn thư, lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác thanh tra, pháp chế, công tác bảo vệ.

  1. NHIỆM VỤ
  2. Công tác tổ chức cán bộ

- Xây dựng tổ chức bộ máy của Nhà trường theo quy định của Nhà nước, của Đại học Huế; xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, viện nghiên cứu, đơn vị phục vụ.

- Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, quy hoạch chuyên môn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ có hiệu quả; trực tiếp quản lý cán bộ của Nhà trường là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn.  

- Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong Nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội trong Nhà trường.

- Quản lý hồ sơ cán bộ và phần mềm quản lý nhân sự theo phân cấp của Đại học Huế; trực tiếp cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, hội đồng tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội đồng tuyển sinh theo phân cấp của Trường, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng kỷ luật cán bộ, Hội đồng xét thăng hạng ngạch viên chức…

- Thực hiện chế độ chính sách đối với CB, VC, HĐLĐ như: xét nâng bậc lương, chuyển xếp ngạch, xét thăng hạng ngạch viên chức, thủ tục nghỉ hưu, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chế độ độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định hiện hành của Nhà nước.

- Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức cán bộ theo định kỳ và đột xuất.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng quyết định điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ coi thi các hệ đào tạo trong và ngoài Trường, tham gia các Hội đồng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng TC&HC do Nhà trường tổ chức.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác chính trị, tư tưởng và phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CB, VC, HĐLĐ trong Nhà rrường.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Nhà trường.

  1. Công tác hành chính, tổng hợp

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, học kỳ và năm học của Nhà trường.

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ. Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các tổ chức đoàn thể  trực thuộc Nhà trường.

- Tiếp nhận công văn đến và đề xuất Ban Giám hiệu duyệt thực hiện nội dung yêu cầu của công văn đến.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và quản lý phòng truyền thống; trực tiếp quản lý hội trường A1, phòng hội thảo, phòng họp nhà A, phòng tiếp khách của Ban Giám hiệu; đảm trách công tác lễ tân, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng trong hội trường, phòng hội họp thuộc phòng quản lý; phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ kỷ niệm và phục vụ các lễ bảo vệ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của Nhà trường tổ chức.

- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Nhà trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) ký ban hành.

- Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, hành chính và các hoạt động của Nhà trường.

- Quản lý và phục vụ nhà khách nhằm bảo đảm lưu trú cho giảng viên thỉnh giảng, khách của Nhà trường và các điều kiện liên quan khác cho việc đi công tác của Ban Giám hiệu và các hoạt động chung của Nhà trường.

- Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

- Thực hiện công tác bảo vệ; duy trì trật tự, trị an trong khu vực Trường. Đề xuất xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn cơ sở vật chất của Nhà trường.

  1. Công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị lao động sáng tạo, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường.

- Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục theo quy định hiện hành…

  1. Công tác thanh tra – pháp chế

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác thanh tra, pháp chế của Nhà trường theo năm học; đề xuất giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

- Trực tiếp hoặc phối hợp với Ban thanh tra nhân dân tiếp nhận và đề xuất giải quyết các đơn thư góp ý, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, sinh viên và nhân dân liên quan đến hoạt động của Nhà trường theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo và đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan công tác thanh tra, pháp chế, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm của Trường theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trường; sắp xếp lịch tiếp CB, VC, HĐLĐ, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học theo lịch tiếp dân hàng tháng.

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất lãnh đạo Nhà trường phương thức tiếp nhận và quản lý các cơ quan, tổ chức đến liên hệ tài trợ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm với Nhà trường.