Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Tổ chức và Hành chính

Thông báo v/v tổ chức đấu thầu dịch vụ căntin nhà A, năm 2021

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo đến toàn thể đơn vị, cá nhân có nhu cầu khai thác căntin phục vụ ăn uống như sau:

TẢI TOÀN VĂN FILE THÔNG BÁO

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính