Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 44

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 44

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 45

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 45

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 46

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 46

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 47
 Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế - Chuyên mục: 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng ĐBCLGD Trường Đại học Khoa học
 
 

THÔNG BÁO

Từ ngày 15/6/2019, Trường ĐHKH sẽ sử dụng tên miền chính thức là HUSC.HUEUNI.EDU.VN,
và tên miền HUSC.EDU.VN này sẽ chạy ở chế độ lưu trữ, không được cập nhật thông tin nữa.

Nhấn vào đây >>> HUSC.HUEUNI.EDU.VN <<< để chuyển sang website mới.


Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/articles_view.php on line 24
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng ĐBCLGD Trường Đại học Khoa học

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa học

(Ban hành kèm theo QĐ số 332/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) 

 

Văn bản này quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa học (gọi tắt là Hội đồng) với những điều khoản sau:

Điều 1: Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

    Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa học có chức năng tham vấn cho Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về các vấn đề liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD), nhằm duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Tư vấn các hoạt động ĐBCLGD theo các quy định của Luật Giáo dục Đại học và các quy định liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Huế;

- Tư vấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh các quy định trong lĩnh vực ĐBCLGD của Trường Đại học Khoa học;

- Tư vấn xây dựng chiến lược và kế hoạch ĐBCLGD hàng năm của Trường Đại học Khoa học; giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lược và kế hoạch ĐBCLGD;

- Tư vấn về tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo;

- Tư vấn xây dựng các chương trình, kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục;

- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến ĐBCLGD của Trường Đại học Khoa học.

Điều 2. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Hội đồng và có các nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng;

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung sẽ đưa ra thảo luận tại các kỳ họp của Hội đồng;

- Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Hội đồng;

- Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định trong lĩnh vực ĐBCLGD của trường;

- Phê duyệt chiến lược và kế hoạch hàng năm về công tác ĐBCLGD;

- Phê duyệt các chương trình, kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng;

- Trong thời gian vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực giải quyết các công việc của Hội đồng.

2. Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm về phần công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công như sau:

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng khi được ủy quyền;

- Phó Chủ tịch thường trực có nhiệm vụ thay mặt Chủ tịch Hội đồng duyệt chương trình làm việc và các báo cáo đưa ra thảo luận tại các kỳ họp của Hội đồng.

3.  Ủy viên thường trực Hội đồng có nhiệm vụ:

- Báo cáo trước Hội đồng kết quả các hoạt động ĐBCLGD của Trường;

- Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng về mục tiêu, chính sách, thủ tục, quy định và kế hoạch liên quan đến việc thực hiện công tác ĐBCLGD.

4. Ủy viên Hội đồng

- Có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng, tham gia đóng góp ý kiến theo các nội dung của cuộc họp;

- Nghiên cứu kỹ các tài liệu, đóng góp ý kiến về những vấn đề thảo luận tại kỳ họp của Hội đồng;

- Lưu giữ tài liệu, số liệu theo quy định về bảo mật của Nhà nước.

5. Phòng Khảo thí - ĐBCLGD là đơn vị thường trực của Hội đồng, có nhiệm vụ giúp Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của các kỳ họp Hội đồng; tiếp nhận ý kiến của các thành viên Hội đồng; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại phiên họp gần nhất của Hội đồng và thực hiện các việc liên quan khác do Hội đồng giao.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng ĐBCLGD

1. Hội đồng họp định kỳ 6 tháng một lần và có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng;

2. Cuộc họp Hội đồng được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên. Trường hợp không thể tổ chức họp, Chủ tịch Hội đồng có thể gửi văn bản lấy ý kiến của các thành viên về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng;

3. Những vấn đề cần lấy ý kiến, thường trực Hội đồng chuẩn bị và gửi trước đến từng thành viên, chậm nhất 07 ngày trước khi tổ chức họp. Các thành viên Hội đồng nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp vào tài liệu;

4. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ; các kết luận hoặc nghị quyết của Hội đồng được biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo; mọi ý kiến phát biểu và kiến nghị của thành viên Hội đồng phải được ghi đầy đủ trong biên bản. Những nội dung trên 50% thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành mới được xem là kết luận hoặc nghị quyết của Hội đồng;

5. Giữa hai kỳ họp của Hội đồng, các thành viên có thể đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Hội đồng bằng thư góp ý hoặc phản ánh trực tiếp đến Hội đồng thông qua Phòng Khảo thí - ĐBCLGD.

Điều 4. Quyền hạn của các thành viên Hội đồng

1. Thành viên Hội đồng được đảm bảo các điều kiện cần thiết và được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước, Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học để thực hiện nhiệm vụ;

2. Thảo luận và kiến nghị những vấn đề thuộc nhiệm vụ; được quyền biểu quyết hoặc bảo lưu ý kiến riêng trong các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình;

3. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về các ý kiến tư vấn và những kiến nghị của mình.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực theo quyết định ban hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học;

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc quy định chưa phù hợp, Hội đồng đề nghị Hiệu trưởng xem xét, sửa đổi và bổ sung./.

 

                                                                                                      

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                                         PGS.TS. Hoàng Văn Hiển

 

TẢI VĂN BẢN VỀ TẠI ĐÂY

                                                                                              

 

Đăng nhập
Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seoDịch vụ thiết kế websiteCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---