Thông báo

Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2040

Ngày 28/7/2023, Hội đồng Trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã thông qua nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2040.

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp