Thông báo

Đóng góp ý kiến vào Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040

Kính gửi:

- Toàn thể viên chức, người lao động Trường ĐHKH, ĐHH

- Các chuyên gia, GV thỉnh giảng Trường ĐHKH, ĐHH

- Người học và cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường ĐHKH, ĐHH

Hiệu trưởng Trường ĐHKH, ĐHH đề nghị toàn thể viên chức, người lao động, các chuyên gia, GV thỉnh giảng, người học và cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường ĐHKH, ĐHH tham gia đóng góp ý kiến vào Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040 (có dự thảo và mẫu góp ý kèm theo).

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp