Thông báo

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Khai thác dịch vụ giữ xe học sinh, sinh viên năm 2023 thuộc Trường ĐHKH, Đại học Huế

Xem toàn văn Quyết định tại đây

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp