Thông báo

Thông báo về kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ngày 14/12/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã họp, xem xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 đối với 01 hồ sơ đăng ký thuộc viên chức quản lý của Nhà trường. Sau khi trao đổi, thảo luận công khai đối với hồ sơ của ứng viên, căn cứ vào nhu cầu công tác của Nhà trường và các quy định hiện hành, Hội đồng đã thống nhất, nhất trí thông qua hồ sơ ứng viên và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu biểu quyết cho ứng viên, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo kết quả như sau:

TT

Họ tên ứng viên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Ngành đăng ký

Chức danh đăng ký

Kết quả bỏ phiếu kín (đồng ý)

1

TS. Ngô Khoa Quang

16/9/1984

Khoa Điện, Điện tử và Công nghê vật liệu

Vật lý

PGS

9/9/9

Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo công khai kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 đến các đơn vị và cá nhân được biết.

Mọi ý kiến phản hồi (nếu có), gửi văn bản về Trường (qua phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) trước ngày 30/12/2022. Sau thời hạn nêu trên, nếu không có ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết quả của Hội đồng, Nhà trường sẽ tiến hành bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với TS. Ngô Khoa Quang.

Trân trọng thông báo./.

Người đăng: Phòng Tổ chức-Hành chính

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp