Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH, ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế;
Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-ĐHKH, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;
Căn cứ Thông báo số 428/TB-HĐTDVC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế về việc kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng dụng viên chức năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 (có danh sách kèm theo).
Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 có mặt tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế theo thời gian và địa điểm như sau:
1. Thời gian:
- Thời gian khai mạc, nghe phổ biến quy chế, làm các thủ tục liên quan: vào lúc 14h30 ngày 11/5/2021 (Thứ 3).
- Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến vào lúc 15h00 ngày 11/5/2021 (Thứ 3).
* Ghi chú: Thí sinh chủ động theo dõi các thông tin liên quan của kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Trường Đại học Khoa học và tại địa điểm tổ chức xét tuyển để dự xét tuyển theo đúng thời gian. Trong trường hợp có thay đổi lịch, Hội đồng sẽ thông báo trực tiếp cụ thể sau cho từng thí sinh.
2. Địa điểm khai mạc, nghe phổ biến quy chế, làm các thủ tục liên quan và tổ chức xét tuyển: Phòng họp tầng 2 Nhà A, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (số điện thoại: 0234. 3834830 – 0234. 3834923).

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Võ Thanh Tùng

Xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp