Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

3 công khai

3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023-2024

 Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023 - 2024

 Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế.

 Biểu mẫu 19: Công khai thông tin về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục năm học 2023 - 2024

 Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ, số lượng giảng viên cơ hữu

 Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2023 - 2024

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023

 Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022 - 2023

 Biểu mẫu 18: Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

 Biểu mẫu 18B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

 Biểu mẫu 18C: Công khai thông tin các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2022 - 2023

 Biểu mẫu 18D: Danh sách tên các giáo trình tham khảo. sách chuyên khảo do đơn vị biên soạn năm học 2022 - 2023

 Biểu mẫu 18E: Công khai thông tin về Đồ án, Khóa luận, Luận văn, Luật án tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

 Biểu mẫu 18G: Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của Nhà nước, Địa phương và Doanh nghiệp

 Biểu mẫu 18H: Công khai hội nghị, hội thảo do cơ sở giáo dục tổ chức

 Biểu mẫu 18I: Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

 Biểu mẫu 18K: Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

 Biểu mẫu 19: Công khai thông tin về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục năm học 2022 - 2023

 Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ, số lượng giảng viên cơ hữu

 Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2022 - 2023

  * 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

1. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế

    a) Quy mô đào tạo hiện tại, sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ có việc làm

    b) Chỉ tiêu tuyển sinh

    c) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Đại học | Sau đại học

    d) Giáo trình, tài liệu tham khảo

    đ) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: Đại học / Sau đại học

   e) Các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học. Đại học | Sau đại học | TT Tin học

    f) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.

    g) Hoạt động liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước

    h) Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

    i) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

     2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất

     2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên

3. Công khai thu chi tài chính

    3.1 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

    3.2 Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong năm học

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020-2021

1. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế

    a) Quy mô đào tạo hiện tại, sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ có việc làm

    b) Chỉ tiêu tuyển sinh

    c) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Đại học | Sau đại học

    d) Giáo trình, tài liệu tham khảo

    đ) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: Đại học / Sau đại học

   e) Các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học. Đại học | Sau đại học | TT Tin học

    f) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.

    g) Hoạt động liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước

    h) Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

    i) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

     2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất

     2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên

3. Công khai thu chi tài chính

    3.1 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

    3.2 Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong năm học

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

1. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế

     a) Quy mô đào tạo hiện tại, sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ có việc làm

     b) Chỉ tiêu tuyển sinh

     c) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Đại học | Sau đại học

     d) Giáo trình, tài liệu tham khảo

    đ) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ

     e) Các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học. Đại học | Sau đại học | TT Tin học

     f) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.

     g) Hoạt động liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước

     h) Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

     i) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

     2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất

     2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên

3. Công khai thu chi tài chính

     3.1 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

     3.2 Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong năm học

 

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

1. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế

1.1 Quy mô đào tạo hiện tại, sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ có việc làm

1.2 Thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do Nhà trường biên soạn

1.3 Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

1.4 Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do Nhà trường tổ chức

1.5 Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

1.6 Thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

2. Công khai thông tin về cơ sở vật chất

3. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục

 

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu-chi tài chính

 

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu-chi tài chính

 

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015-2016

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu-chi tài chính.