Thông báo

Thông báo V/v kê khai giờ chuẩn NCKH (nhiệm vụ 2) năm học 2018 - 2019

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Để phục vụ cho việc xác nhận công trình NCKH năm học 2018-2019 và thanh toán vượt giờ cho giảng viên, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc như sau:

 1. Đối với cán bộ, giảng viên:
 • Cập nhật đầy đủ các công trình NCKH của mình trên CSDL KHCN của ĐH Huế.
 • Sử dụng file Bảng quy đổi giờ chuẩn NV2 (dạng file excel) để tính khối lượng giờ chuẩn thực hiện NV2 của mình, chú ý không tính các công trình đã đăng ký bảo lưu.

(Có thể tải trên website của trường, địa chỉ: husc.hueuni.edu.vn, tại mục Tải files > Khoa học công nghệ > Biểu mẫu kê khai công trình NCKH).

 • Lập danh sách các công trình đăng ký bảo lưu giờ chuẩn cho năm học sau, ghi rõ tên, loại công trình, ngày tháng công bố/xuất bản, sau đó ký xác nhận vào cuối danh sách.
 • Nộp file tính giờ chuẩn NV2, file danh sách các công trình bảo lưu, cùng với minh chứng cho đơn vị để tổng hợp nọp cho Trường.

Lưu ý:

 • Không cần nộp các minh đề tài KHCN các cấp, bài báo đăng Tạp chí KH&CN của Trường.
 • Các minh chứng cần được scan và chuyển về dạng file (pdf).
 1. Đối với đơn vị:
 • Lập bảng tổng hợp giờ chuẩn của đơn vị.
 • Tập hợp các file tính giờ chuẩn NV2, file kê khai công trình đăng ký bảo lưu giờ chuẩn cùng minh chứng của tất cả cán bộ trong đơn vị mình. Trưởng đơn vị và trợ lý NCKH chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh bản kê khai của các cán bộ.
 • Gửi tất cả file và minh chứng cho Trường thông qua Phòng KHCN-HTQT, địa chỉ email: khcndhkh@hueuni.edu.vn

Thời hạn nộp: đến hết ngày 4/7/2019.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến cho cán bộ thuộc đơn vị mình biết và thực hiện nghiêm túc để không ảnh hưởng đến công việc chung.

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 6 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHCN - HTQT

TS. Phan Tuấn Anh

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp