Thông báo

Đề xuất Danh mục dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2025

Nhà trường xin sao chuyển Công văn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc đề xuất Danh mục dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2025 (file đính kèm).

Đề nghị trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi cho các CBGV biết để nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ (nếu có nhu cầu).

Văn bản đính kèm:

Công văn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp