Thông báo

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2024 thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

Nhà trường xin chuyển tiếp Công văn của Bộ Công thương và Công văn triển khai của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Báo cáo tình hình ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2024 thực hiện "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” (file đính kèm).

Đề nghị trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi cho các CBGV biết để nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ (nếu có nhu cầu).

Các văn bản đính kèm:

1. Công văn của Bộ Công thương

2. Công văn triển khai của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Hồ sơ gửi về Trường qua Phòng KHCN & HTQT.

Thời hạn gửi đề xuất: đến hết ngày 27/02/2024

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp