Thông báo

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh TT Huế thực hiện năm 2023

Nhà trường xin chuyển nội dung công văn của Sở KHCN tỉnh TTH về việc tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài "Phát triển dược liệu dưới tán rừng gắn với sinh kế và bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"

Tải toàn văn thông báo ở đây

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp