Thông báo

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2024

Nhà trường xin chuyển toàn văn thông báo của Sở KHCN tỉnh Quảng Bình về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2024.

Tải toàn văn thông báo tại đây

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp