Thông báo

Truyền thông Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường ĐHKH

KẾ HOẠCH

V/v truyền thông Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2040

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐT ngày 12/10/2021 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐT ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế về việc Ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2040;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-ĐHKH ngày 08/08/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế về việc công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế ban hành Kế hoạch truyền thông Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2040, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên, các tổ chức xã hội nghề nghiệp… hiểu được Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (sau đây gọi là Nhà trường).

- Gìn giữ và phát triển giá trị cốt lõi của Nhà trường.

- Thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể viên chức, người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác được định hướng theo Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Nhà trường.

2. Yêu cầu

Nội dung tuyên truyền, phổ biến Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục phải đầy đủ, chính xác theo văn bản tuyên bố chính thức của Nhà trường.

Hình thức tuyên truyền phải phong phú, đơn giản và hiểu quả đến từng đơn vị, cá nhân liên quan.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường xây dựng và triển khai các hoạt động của đơn vị mình theo Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Nhà trường.

3. Các biện pháp thực hiện

a) Phổ biến văn bản tuyên bố chính thức Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Nhà trường đến từng đơn vị thuộc và trực thuộc Nhà trường.

b) Đăng tải văn bản tuyên bố chính thức Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục trên website Trường, trên trang thông tin quản lý của Nhà trường.

c) Thiết kế các bảng thông tin, pano, áp phích có nội dung Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Nhà trường, lồng ghép vào các hoạt động chung của Nhà trường; các sự kiện, hội nghị, thông tin tuyển sinh, tuần sinh hoạt công dân…; đăng tải trên các trang mạng xã hội chính thức của Nhà trường.

d) Triển khai nội dung Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục vào từng kế hoạch năm học, kế hoạch hằng năm và kế hoạch thực hiện chiến lược của đơn vị, của Nhà trường.

4. Thời gian thực hiện

Việc truyền thông Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục được thực hiện thường xuyên, liên tục trong tất cả các hoạt động của Nhà trường từ tháng 9 năm 2023.

5. Tổ chức thực hiện

a) Phòng Tổ chức và Hành chính

- Là đơn vị đầu mối chính phối hợp, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp truyền thông, phổ biến về Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Nhà trường.

- Ban hành văn bản tuyên bố chính thức về Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục đến từng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

- Triển khai nội dung Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục vào các kế hoạch năm học, kế hoạch hằng năm và kế hoạch thực hiện chiến lược của Nhà trường.

b) Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

- Thiết kế các bảng thông tin, công trình có nội dung truyền thồng về Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục và đặt tại các vị trí thuận tiện cho viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và người đến liên hệ công tác dễ nhận thấy để đọc và thấu hiểu.

- Bố trí kinh phí thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

c) Các Khoa chuyên môn, Phòng chức năng, Trung tâm và Trường THPT chuyên

Phổ biến đầy đủ, chính xác về nội dung Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục đến từng viên chức, người lao động trong đơn vị để nhất quán nhận thức và hành động; cụ thể hoá các kế hoạch và triển khai thực hiện các kế hoạch của đơn vị.

Nhà trường giao cho Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2040 kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Trường chỉ đạo các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Võ Thanh Tùng

 

File đính kèm:
2023/20230825084346_933_kh_dhkh.pdf
Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp