Thông báo

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

 

Thực hiện công văn số 1154/ĐHH-KHCNQHQT ngày 07/8/2023 của Đại học Huế về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024, Phòng KHCN – HTQT kính thông báo đến các đơn vị nội dung công văn và hướng dẫn các bước đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện từ năm 2024 như sau:

I. Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

  1. Căn cứ vào Điều 8. Yêu cầu chung của đề tài KH&CN cấp Đại học Huế theo Quyết định 862/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 6 năm 2023 về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Đại học Huế và căn cứ vào kinh phí đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện 2024 - 2025 được Đại học Huế phân bổ cho Trường theo công văn (1 tỷ 2 đồng), kinh phí từ các nguồn khác (nếu có) bao gồm cả kinh phí tự túc, các cá nhân làm đề xuất trên hệ thống và đơn vị/khoa chịu trách nhiệm sơ tuyển đề xuất trước khi gửi cho Trường.
  2. Đại học Huế mở chức năng đề xuất đề tài cấp Đại học Huế trên trang quản lý khoa học (http://qlkh.hueuni.edu.vn) từ ngày 8/8 đến hết ngày 31/8/2023 để các cá nhân thực hiện đề xuất. Các cá nhân đề xuất kê khai thêm file danh mục các sản phẩm liên quan đến đề tài đề xuất theo mẫu gửi kèm công văn.
  3. Các đơn vị tiến hành sơ tuyển và gửi hồ sơ đề xuất về Phòng KHCN – HTQT và qua địa chỉ email khcndhkh@hueuni.edu.vn trước ngày 8/9/2023 bao gồm:

- Văn bản đề xuất đề tài KHCN cấp Đại học Huế 2024 – 2025 của Khoa (có chữ ký của BCN Khoa)

- Danh mục tổng hợp đề xuất theo phụ lục II (được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của Khoa)

- Phiếu đề xuất của cá nhân được in ra từ đề xuất online trên phần mềm Quản lý đề tài KHCN của ĐH Huế và bảng kê khai danh mục công trình liên quan (kèm minh chứng) và có xác nhận của Ban chủ nhiệm của Khoa.

Các biểu mẫu và phụ lục đều được đăng tải trên trang web của Trường (địa chỉ http://www.husc.hueuni.edu.vn) ở mục Văn bản/Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Kế hoạch KH&CN hàng năm.

II. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế.

Năm 2024, Đại học Huế dự kiến xem xét phê duyệt một số dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) cấp Đại học Huế. Trường sẽ sơ tuyển và gửi tối đa 02 hồ sơ về Đại học Huế. Các đơn vị và cá nhân làm thuyết minh dự án SXTN trực tiếp (offline) trên file mẫu theo quy định. Thuyết minh gửi về Phòng KHCN – HTQT trước ngày 8/9/2023.

Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, dự án SXTN cấp Đại học Huế năm 2024 được quản lý theo Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Đại học Huế ban hành theo Quyết định 862/QĐ – ĐHH ngày 23/6/2023 của Giám đốc Đại học Huế. Quy định và các biểu mẫu đều được đăng tải trên trang web của Trường(địa chỉ http://www.husc.hueuni.edu.vn) ở mục Văn bản/Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Đề tài KHCN cấp Đại học Huế theo Quy định 862.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

Trân trọng cám ơn./.

HIỆU TRƯỞNG

TẢI CÁC FILE LIÊN QUAN TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp