Thông báo

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển Trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2040"

Ngày 8/8/2023, Hiệu trưởng Trường ĐHKH đã có Quyết định số 894/QĐ-ĐHKH về việc Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển Trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2040"

TẢI TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp