Thông báo

Công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ngày 8/8/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có Quyết định số 893/QĐ-ĐHKH về việc Công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế như sau:

1. Sứ mạng

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kỹ thuật - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, là trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực tiêu biểu bậc nhất ở miền Trung - Tây Nguyên, là cơ sở đào tạo có uy tín ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

3. Giá trị cốt lõi

"Sáng tạo - Nhân văn - Thích ứng"

Sáng tạo: Sáng tạo để khơi nguồn tri thức và tạo nên những giá trị mới là nền tảng cơ bản trong các hoạt động của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Nhân văn: Lấy người học làm trung tâm trong mọi hoạt động, xây dựng nền tảng văn hoá giáo dục vì sự tiến bộ toàn diện của con người.

Thích ứng: Quá trình đào tạo phải bắt kịp với hoàn cảnh mới, yêu cầu mới, trình độ và tiêu chuẩn mới của xã hội Việt Nam đương đại, hướng đến nhu cầu hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ.

4. Triết lý giáo dục

"Sáng tạo tri thức - Gắn kết thực tiễn - Kiến tạo tương lai"

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế là địa chỉ đáng tin cậy trong việc truyền thụ và tiếp thu những tri thức khoa học và giá trị nhân văn. Tôn chỉ của quá trình giáo dục của Nhà trường là tiếp thu tinh hoa tri thức của tiền nhân nhằm sáng tạo nên những giá trị mới, tri thức mới. Sáng tạo tri thức là động lực của phát triển và tiến bộ xã hội. Quá trình đào tạo hướng đến tính thực hành, thực tiễn, giúp người học có thể thích nghi nhanh với yêu cầu của vị trí việc làm trong xã hội. Quá trình học tập tại Nhà trường là thời gian trưởng thành toàn diện trên phương diện nhân cách và tri thức, nhằm chuẩn bị cho một tương lai bay cao và bay xa, nơi chắp cánh cho những giấc mơ của người học.

 

(TẢI TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH Ở ĐÂY)

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp