Thông báo

Thông báo V/v tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Thực hiện Công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024, Hiệu trưởng thông báo các đơn vị kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

1. Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2024 được phê duyệt theo Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được công bố trên website Đại học Huế (hueuni.edu.vn) và Trường ĐHKH (husc.edu.vn).

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các nội dung sau đây:

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm thuyết minh đề tài, thuyết minh tiềm lực khoa học (theo mẫu tương ứng có tại mục KHOA HỌC CÔNG NGHỆ trên website Đại học Huế) và các hồ sơ khác (nêu tại mục 5b Công văn số 2234); hồ sơ làm thành 01 file PDF với chữ ký số hoặc chữ ký điện tử, nộp về Phòng KHCN&HTQT của Trường, hạn cuối là đến hết ngày 24/52023.

- Chuẩn bị bản báo cáo thuyết minh trước Hội đồng tuyển chọn bằng MS powerpoint (khoảng 10-15 phút); dự kiến Hội đồng sẽ họp trong thời gian từ ngày 05 đến 06/6/2023.

3. Sau khi Hội đồng tuyển chọn họp, cá nhân được tuyển chọn làm chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024 nộp hồ sơ về Ban KHCN&QHQT Đại học Huế trước 17g00 ngày 08/6/2023. Hồ sơ nộp dưới dạng file PDF gồm:

- Thuyết minh đề tài chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn, có đủ chữ ký và đóng dấu của đơn vị và của Đại học Huế (gửi thêm file MS Word);

- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài;

- Bản giải trình chi tiết các khoản chi;

- Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác;

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;

- Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn và Bản giải trình hoàn thiện thuyết minh của chủ nhiệm;

- Phụ lục Quyết định số 1393 (Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ giao Đại học Huế tuyển chọn thực hiện năm 2024).

Hồ sơ được nén thành 1 file và gửi về email nguyenha@hueuni.edu.vn (tên file ghi rõ “Hoso_ B2024_HoVaTen”).

4. Dự toán kinh phí đề tài được lập theo hướng dẫn tại mục 4 và Phụ lục 1 của Công văn số 2234. Chú ý: B2024 áp dụng quy định mới về lập dự toán kinh phí (Thông tư 03/2023/TT-BTC và Thông tư 02/2023/BKHCN), nên chú ý đọc kỹ điểm a, mục 4.

Tất cả các văn bản và biểu mẫu có thể tải về từ mục KHOA HỌC CÔNG NGHỆ trên website Đại học Huế.

Do thời hạn của Bộ rất gấp, đề nghị các đơn vị khẩn trương thông báo đến các CBGV biết để nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn về Trường đúng hạn nêu trên.

Trân trọng.

 

TẢI CÁC FILE ĐÍNH KÈM:

- Phụ lục Quyết định số 1393 (Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ giao Đại học Huế tuyển chọn thực hiện năm 2024).

- Công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp