Thông báo

[KHẨN] Bổ sung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia năm 2023

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và của Đại học Huế về việc Bổ sung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia năm 2023, nay Nhà trường xin thông báo rộng rãi đến toàn thể CBGV ở các đơn vị biết để tiến hành KHẨN việc đăng ký Bổ sung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia năm 2023 theo hướng dẫn tại công văn số 938/BKHCN-KHTC ngày 06/4/2023 của Bộ KHCN (nếu có nhu cầu).

Sau đây là các văn bản và thông tin hướng dẫn liên quan:

1) Tổng hợp Danh mục đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia năm 2023 (để tham khảo)

2) Danh mục các Chương trình, Đề án Quốc gia

3) Công văn số 938/BKHCN-KHTC ngày 06/4/2023 của Bộ KHCN

4) Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

5) Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 04/4/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2014/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mẫu Phiếu đề xuất

Kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, Phiếu đề xuất (FILE WORD) gửi về Phòng KHCN&HTQT trước 17g00 thứ Tư ngày 19/4/2023 qua email: khcndhkh@hueuni.edu.vn

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp