Thông báo

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo về việc tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022 cụ thể như sau (có các văn bản đính kèm):

Tải các văn bản đính kèm:

1. Toàn văn thông báo

2. Biểu mẫu kèm theo

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp