Thông báo

Thông báo kết quả sơ tuyển đề xuất đề tài cấp Bộ 2024

Theo tinh thần của buổi làm việc giữa Ban Giám hiệu và Phòng KHCN & HTQT về việc sơ tuyển các đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2024, nay Nhà trường xin thông báo một số nội dung chính về kết quả sơ tuyển như sau:

- Các đề xuất của Trường bao gồm 2 loại hình: Đề tài cấp Bộ giao theo tiềm lực KHCN (bao gồm đề tài cấp Bộ thường, các đề tài thuộc chương trình 562, Toán học, Vật lý), và Đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục

- Đối với loại hình Đề tài cấp Bộ giao theo tiềm lực KHCN: danh sách được chọn để gửi cho ĐHH bao gồm 05 đề xuất (trên tổng số 09 đề xuất của các đơn vị):

1. TS. Hồ Đức Tâm Linh

2. TS. Lê Lâm Sơn

3. PGS.TS. Hoàng Công Tín

4. TS. Phan Quốc Hải

5. TS. Nguyễn Mạnh Hà

- Đối với loại hình Đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục: danh sách được chọn để gửi cho ĐHH bao gồm 01 đề xuất (trên tổng số 01 đề xuất của các đơn vị):

1. PGS.TS. Ngô Khoa Quang

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp